1η Παράταση Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης του Έργου Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Tεχνική Υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδέων για την ένταξή του στη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Σύμφωνο Δημάρχων” και την σύνταξη Σχεδίου δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕΚ)» της με αρ. Πρωτ. 31169/18-07-2017 Σύμβασης Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Αναδόχου «LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .

ΑΔΑ: 67ΥΔΩΗΑ-5Ι3
Ημ. Απόφ.: 03/04/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP