Η 230/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Καθορισμού ποσοστού κάλυψης πλατείας Αφρατίου σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθ. 13 του Β.Δ. 24.9/20-10-1958»

ΑΔΑ: Ψ9Ζ4ΩΗΑ-3Λ7
Ημ. Απόφ.: 24/11/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP