Η 26/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 3ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Κατακύρωση) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων του Δήμου Xαλκιδέων για το έτος 2018, προϋπολογισμού 146.619,71 ευρώ με ΦΠΑ».

ΑΔΑ: ΩΒ7ΩΩΗΑ-8Τ3
Ημ. Απόφ.: 22/02/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP