Η 356/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 3ου Πρακτικού (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας, προϋπολογισμού 35.000,00Ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 6Κ00ΩΗΑ-855
Ημ. Απόφ.: 11/07/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP