Η 420/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο , προϋπολογισμού 956.521,71 ευρώ με Φ.Π.Α., για το έτος 2018».

ΑΔΑ: ΩΨΖΣΩΗΑ-3ΛΧ
Ημ. Απόφ.: 09/08/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP