Η 454/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1267/2017»

ΑΔΑ: Ω76ΖΩΗΑ-ΗΟΓ
Ημ. Απόφ.: 09/08/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP