Η 579/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης του Πρακτικού που αφορά την εξέταση της ένστασης του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ κατά της αρ. 521/2018 Α.Ο.Ε. βάσει της οποίας εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1 (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 69.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α έτους 2018».

ΑΔΑ: 6ΤΑ2ΩΗΑ-8ΕΤ
Ημ. Απόφ.: 07/11/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP