Η 64/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρακτικού εξέτασης ένστασης του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ του Ευαγγέλου κατά της με αρ. 25/2018 απόφασης της Ο.Ε. βάσει της οποίας εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: προϋπολογισμού 74.380,57 Ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 676ΡΩΗΑ-ΥΩΝ
Ημ. Απόφ.: 14/02/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP