Η 643/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ »ΑΝΑΔΟΧΟΥ» ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ “ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 68.538,33 € ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΑΔΑ: Ψ0ΣΣΩΗΑ-ΧΥ1
Ημ. Απόφ.: 05/12/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP