Η 657/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Ορισμού μελών Επιτροπών Διαγωνισμών – Αξιολόγησης βάσει του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 Τ.Α΄), ετήσιας διάρκειας για το έτος 2019».

ΑΔΑ: ΨΡΘ6ΩΗΑ-17Ψ
Ημ. Απόφ.: 20/12/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΘ6ΩΗΑ-17Ψ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP