Η 661/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο 3 (Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΩΔΠΣΩΗΑ-ΠΗΨ
Ημ. Απόφ.: 20/12/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP