Περί 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2018 (528/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΑΔΑ: Ψ6Ψ4ΩΗΑ-ΒΛΞ
Ημ. Απόφ.: 05/11/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP