Περί αποδοχής όρων πρόσκλησης με κωδ. 075 (Α/Α ΟΠΣ 2309, έκδοση: 1/0), της Ε.Υ.Δ. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και Υποβολής Πρότασης για συγχρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΑΔΑ: Ω8ΝΤΩΗΑ-ΟΗ3
Ημ. Απόφ.: 12/02/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP