Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (245/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΚΨΒΩΗΑ-ΚΣ1
Ημ. Απόφ.: 31/01/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP