Περί έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο “Συνοδά έργα Υποδομών-Δικτύων Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας (4/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

ΑΔΑ: Ψ6ΩΚΩΗΑ-Ξ5Α
Ημ. Απόφ.: 29/01/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP