Περί Έγκρισης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Εμπορικού & Βιομηχανικού Συλλόγου Χαλκίδας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ : 2658), όπως ισχύει, της Ε.Υ.Δ. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) για την Υποβολή Πρότασης Συγχρηματοδότησης της Πράξης με Τίτλο “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” (“ΑΚΕ Χαλκίδας”), από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΔΑ: ΨΔ3ΔΩΗΑ-ΨΦΤ
Ημ. Απόφ.: 26/11/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP