Περί έγκρισης του από 06/06/2018 Πρακτικού Προεκτίμησης Ζημιών Επιταχθέντων Ακινήτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ.1525/06-06-2018 Απόφαση Επίταξης και ορισμού Επιτροπής προεκτίμησης ζημιών ακινήτων του Υπ. ΥΠΟME. που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριούμενα και είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου «Συνοδά έργα υποδομών – δικτύων Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6633ΩΗΑ-ΠΔ3
Ημ. Απόφ.: 12/06/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP