Τροποποίηση και Συμπλήρωση της 3218/2017 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού ομάδας εργασίας, για το συντονισμό και την προετοιμασία της ΣΒΑΑ (Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) Χαλκίδας και του Σχεδίου Δράσης ΟΧΕ (Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης)

ΑΔΑ: Ψ9ΚΨΩΗΑ-3ΑΝ
Ημ. Απόφ.: 27/11/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP