Εκτελεστική Επιτροπή

Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής


Με στόχο τη διαφάνεια των δημοτικών δράσεων, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη για:

  1. την κατάρτιση και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
  2. την κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
  3. την εναρμόνιση των προτάσεων των υπηρεσιών του δήμου ως προς τον προϋπολογισμό και την υποβολή σχετικής γνώμης προς την Οικονομική Επιτροπή πριν την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
  4. Επίσης, έχει την ευθύνη για την υποβολή, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  5. Τέλος , η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τις δράσεις των Νομικών Προσώπων, λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές εισηγήσεις των Προέδρων των Κοινοτικών και Τοπικών Συμβουλίων.

 


Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΠΑΓΩΝΗΣ

Δήμαρχος

2221355111 - 112

2221035000

dimarxos@dchalkideon.gr

Μέλη

ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Αντιδήμαρχος

Ηλεκτροφωτισμού και Κοιμητηρίων

ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

2221024444 - 2221060133

2221024444

d.kath-anakykl@dchalkideon.gr

ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιδήμαρχος

Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας

2221351601

2221099666

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιδήμαρχος

Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας

2221079603-4

2221079604

ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αντιδήμαρχος

Δημοτική Ενότητα Ν. Αρτάκης

2221351901

2221041795

nikolaos.georgalas@dchalkideon.gr

ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αντιδήμαρχος

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2221355109

2221035000

balos@otenet.gr

ΓΙΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιδήμαρχος

Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων

2221351800-810

2221351865

g.giogios@dchalkideon.gr

ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αντιδήμαρχος

Διοίκησης, Οικονομικών

2221355104

2221035000

ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γενικός Γραμματέας

2221355107

2221035000

gg_xal@dchalkideon.gr

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP