Εκτελεστική Επιτροπή

Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής


Με στόχο τη διαφάνεια των δημοτικών δράσεων, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη για:

  1. την κατάρτιση και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
  2. την κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
  3. την εναρμόνιση των προτάσεων των υπηρεσιών του δήμου ως προς τον προϋπολογισμό και την υποβολή σχετικής γνώμης προς την Οικονομική Επιτροπή πριν την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
  4. Επίσης, έχει την ευθύνη για την υποβολή, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  5. Τέλος , η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τις δράσεις των Νομικών Προσώπων, λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές εισηγήσεις των Προέδρων των Κοινοτικών και Τοπικών Συμβουλίων.

 


Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΠΑΓΩΝΗΣ

Δήμαρχος

2221355111 - 112

2221035000

dimarxos@dchalkideon.gr

Μέλη

ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Αντιδήμαρχος

Ηλεκτροφωτισμού και Κοιμητηρίων

ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

2221024444 - 2221060133

2221024444

d.kath-anakykl@dchalkideon.gr

ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αντιδήμαρχος

Δημοτική Ενότητα Ν. Αρτάκης

2221351901

2221041795

nikolaos.georgalas@dchalkideon.gr

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

Γενικός Γραμματέας

2221355182

2221035000

gg_xal@dchalkideon.gr

ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αντιδήμαρχος

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2221355109

2221035000

balos@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

Αντιδήμαρχος

Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας

2221351600-610

2221099666

ΓΙΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιδήμαρχος

Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων

2221351800-810

2221351865

g.giogios@dchalkideon.gr

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP