Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων

Αντιδήμαρχος:
ΓΙΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2221351800-810 2221351865 g.giogios@dchalkideon.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Επικουρεί τον Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα
2. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
3. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
4. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
5. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6. Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στην Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων.

Τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Δ. Παγώνη απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Γιογιός.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP