Διοίκησης, Οικονομικών

Αντιδήμαρχος:
ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

2221355104 2221035000

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Επικουρεί τον Δήμαρχο ως προϊστάμενο, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010 Διοίκησης, Προσόδων, Οικονομικών, και της Νομικής Υπηρεσίας
2. Μεριμνά για την προστασία και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.
3. Συνυπογράφει βεβαιωτικούς καταλόγους, χρηματικούς καταλόγους εσόδων
4. Υπογράφει συμφωνητικά και αποφάσεις: α) ανάθεσης προμηθειών μετά από πρόχειρο διαγωνισμό β) διενέργειας προμήθειας μετά από πρόχειρο διαγωνισμό γ) απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών, σύμφωνα με τα ισχύοντα χρηματικά όρια δ) έγκρισης διενέργειας προμηθειών.
5. Υπογράφει εκθέσεις ανάληψης δαπανών (ΕΑΔ), την εκκαθάριση δαπανών (καταστάσεις πληρωμών), διάθεσης (ψήφισης) πιστώσεων αρθρ. 158 παρ. 4 Ν. 3463/06.
6. Υπογράφει τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Δ. 113/10).
7. Συνυπογράφει Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής (ΧΕΠ), Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠΠ) και τις διαδικασίες εκκαθάρισης της διαχείρισης της Πάγιας Προκαταβολής (ΠΠ)
8. Υπογράφει τις άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
9. Για τις πράξεις προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
10. Υπογράφει πρακτικά πολιτογράφησης – ιθαγένειας αλλοδαπών.
11. Υπογράφει πάσης φύσεως άδειες αρμοδιότητας του τμήματος αδειοδοτήσεων της Δ/νσης Προσόδων του Δήμου Χαλκιδέων
12. Υπογράφει αποφάσεις επιβολής προστίμων που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις (αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, μη υποβολής δήλωσης φόρου, τέλους, εισφορές υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης κ.λ.π.) καθώς και κοινοποιήσεως αποσπασμάτων βεβαιωτικών καταλόγων.
Επιπροσθέτως ο Αντιδήμαρχος κ Μιχαήλ Κεράτσας ορίζεται πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και αναπληρώνει τους κατά τόπο αρμόδιους Αντιδημάρχους Ανθηδόνας και Αυλίδας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP