Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αντιδήμαρχος:
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2221355109 2221035000 balos@otenet.gr

Αντιδήμαρχος  για θέματα Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

I. Επικουρεί τον Δήμαρχο ως Προϊστάμενο κατά την έννοια του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ. δ΄του Ν. 3852/10 της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής και της Διεύθυνσης ΚΕΠ.
II. Ασκεί την εποπτεία στην οργάνωση και εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μεριμνά για την υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς όφελος του Δήμου και των Πολιτών.
III. Ασκεί την εποπτεία του Γραφείου Απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και Προστασίας του Καταναλωτή.
Επιπλέον, ο κ. Εμμανουήλ Μπαλογιάννης ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Επιπροσθέτως, θα αναπληρώνει τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

 

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP