Η 100/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: ”Κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων”, προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΨΣΩΦΩΗΑ-ΥΜΡ
Ημ. Απόφ.: 21/04/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP