Αποφάσεις

Η 538/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού για την κατασκευή γηπέδων τένις στην περιοχή της Νέας Αρτάκης από την εταιρεία ».

ΑΔΑ: ΨΣΡΟΩΗΑ-ΝΚ4 02/12/2020

Η 533/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και καθορισμός όρων πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου σύνταξης μελέτης “Αποκατάσταση Υφισταμένων Υποδομών Κοινοχρήστου Χώρου Παραλιακού Μετώπου Μπουρτζίου Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων κατόπιν Θεομηνίας της 8 & 9/08/2020’’ χωρίς την ύπαρξη πίστωσης στον Π/Υ βάσει της παρ. 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06( Κ.Δ.Κ )».

ΑΔΑ: ΩΓΒ1ΩΗΑ-ΥΙ0 19/11/2020

Η 532/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ορισμός επιτροπής για την ανάθεση της μελέτης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τίτλου: ».

ΑΔΑ: Ψ7Σ0ΩΗΑ-ΣΞΕ 19/11/2020

Η 531/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης: ».

ΑΔΑ: 6Β2ΘΩΗΑ-ΑΒΚ 19/11/2020

Η 536/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή των Όρων Πρόσκλησης με Κωδ. 68 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 4257) από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφ. Στ. Ελλάδας και Υποβολής Πρότασης στο Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020 της Πράξης με τίτλο “Βελτίωση – Ανακατασκευή Κύριας Συλλεκτήριας Οδού Αρεθούσης (Κόμβος «Δάρινγκ» εως Κόμβος «Αγ. Στεφάνου») Χαλκίδας”, της Εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Χαλκιδέων, για Συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ της Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ».

ΑΔΑ: Ω8ΑΠΩΗΑ-6Ψ9 19/11/2020

Η 537/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή των Όρων Πρόσκλησης με Κωδ. 69 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 4276) από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφ. Στ. Ελλάδας και Υποβολής Πρότασης στο Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020 της Πράξης με τίτλο “Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος – Ανάπλαση (άξονα) επί των : Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και Οδ. 28ης Οκτωβρίου”, της Εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Χαλκιδέων, για Συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ της Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ».

ΑΔΑ: 6ΛΙΚΩΗΑ-ΖΤΕ 19/11/2020

Η 535/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ».

ΑΔΑ: ΩΦ9ΑΩΗΑ-5ΒΝ 19/11/2020

Η 544/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο ΔΕΔΔΗΕ που αφορά τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος σε νέο στύλο στην Κοινότητα Βασιλικού».

ΑΔΑ: 60ΚΡΩΗΑ-94Γ 19/11/2020

Η 534/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση 2ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: , προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ».

ΑΔΑ: 6Ω12ΩΗΑ-ΣΛΜ 19/11/2020

Η 264/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Αποδοχής της δωρεάς αυτοκινήτου της εταιρείας GRAMMACAR A.E.».

ΑΔΑ: ΨΛΟΦΩΗΑ-ΜΜΣ 27/07/2020

Η 266/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές – Οικονομική προσφορά) για τον διαγωνισμό με τίτλο: , προϋπολογισμού 67.598,53 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020».

ΑΔΑ: 6ΡΥΠΩΗΑ-ΧΛΒ 27/07/2020

Η 249/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Ανάκλησης της αρ. 197/2020 Α.Ο.Ε. που αφορά καθορισμό Τέλους για την εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στο Πάρκο του Λαού για την εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6Γ3ΗΩΗΑ-ΞΙΓ 24/07/2020

Η 256/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια Αρδευτικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας, προϋπολογισμού 34.999,82 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 και καθορισμού των όρων διακήρυξης».

ΑΔΑ: Ψ75ΖΩΗΑ-6ΛΡ 24/07/2020

Η 255/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια Φυτικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας, προϋπολογισμού 32.004,83 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 και καθορισμού των όρων διακήρυξης».

ΑΔΑ: ΨΨ8ΨΩΗΑ-ΦΕ8 24/07/2020

Η 258/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί μη παράτασης για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, Σταματονικολού Γεώργιου, της υπηρεσίας με τίτλο:

ΑΔΑ: 60Ν0ΩΗΑ-ΩΧΙ 23/07/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP