Αποφάσεις

Η με αριθμ. 345/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2023-2024 και καθορισμού των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων), συνολικού προϋπολογισμού 240.141,62 ευρώ με ΦΠΑ για 10 μήνες»

ΑΔΑ: 6ΦΓΠΩΗΑ-9ΔΒ 05/12/2023

Η με αριθμ. 359/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 28/2023»

ΑΔΑ: ΡΠΣ8ΩΗΑ-ΟΒΨ 05/12/2023

Η με αριθμ. 358/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 29/2023»

ΑΔΑ: 6Β3ΚΩΗΑ-ΧΛΝ 05/12/2023

Η με αριθμ. 353/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 27/2023»

ΑΔΑ: 9ΤΙΚΩΗΑ-90Ψ 05/12/2023

Η με αριθμ.352/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί μερικής ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 40/2023 ΑΟΕ»

ΑΔΑ: Ρ046ΩΗΑ-Φ4Ω 30/11/2023

Η με αριθμ. 350/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης εξειδίκευσης πιστώσεων για την Παγκόσμια ημέρα ΑΜΕΑ έτους 2023»

ΑΔΑ: 69ΛΠΩΗΑ-Ι19 23/11/2023

Η με αριθμ. 349/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Καραγιάννη Ανδρομάχης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 30-11-2023»

ΑΔΑ: 9ΝΘ5ΩΗΑ-ΛΣΧ 22/11/2023

Η με αριθμ. 346/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 25/2023»

ΑΔΑ: 6ΧΣΘΩΗΑ-3ΝΩ 22/11/2023

Η με αριθμ. 347/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Βελισσαρίου Αγάπης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 30-11-2023»

ΑΔΑ: ΨΙΛΥΩΗΑ-ΖΝ6 22/11/2023

Η με αριθμ. 344/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης Πρακτικού Ι αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 203061 του έργου με τίτλο “Βελτίωση προσβασιμότητας Δ.Ε. Αυλίδας (Κ.Α.ΕΙΣΟΔΟΥ 1329.0031)”»

ΑΔΑ: ΩΝΓΩΩΗΑ-ΚΕΩ 20/11/2023

Η με αριθμ. 337/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ισογείου δημοτικού καταστήματος στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Λ. Βουδούρη στο Ο.Τ. 45 της δημοτικής ενότητας Ν. Αρτάκης»

ΑΔΑ: Ψ978ΩΗΑ-ΜΓΝ 17/11/2023

Η με αριθμ. 336/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού κάτω των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Ψηφιακό Παρατηρητήριο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας στις Νέες Συνθήκες της Αγοράς και της Ανταγωνιστικότητας», απόφ. διακήρυξης: 243/2023 (ΑΔΑ: 98ΜΚΩΗΑ-Θ6Α), αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 205368»

ΑΔΑ: 6437ΩΗΑ-Τ43 16/11/2023

Η με αριθμ. 343/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 26/2023»

ΑΔΑ: Ψ0ΝΗΩΗΑ-Μ67 16/11/2023

Η με αριθμ. 334/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Κοτταρά Μαρίας για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 30-11-2023»

ΑΔΑ: Ψ53ΩΩΗΑ-3Β6 10/11/2023

H με αριθμ. 333/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια δέκα τριών (13) πολυκέντρων ανακύκλωσης τεσσάρων (4) ρευμάτων με σύστημα ανταπόδοσης”, προϋπολογισμού 4.836.000 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 175/2023 απόφαση Ο.Ε.»

ΑΔΑ: ΩΖ93ΩΗΑ-ΖΨ5 08/11/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP