Αποφάσεις

Η με αριθμ. 752/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασίας για αγορά ακινήτου»

ΑΔΑ: ΩΖΟ3ΩΗΑ-ΤΤ9 20/01/2023

Η με αριθμ.745/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης Δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας »

ΑΔΑ: 65Θ8ΩΗΑ-ΣΤΡ 20/01/2023

Η με αριθμ.7/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 2ου πρακτικού Αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Κατασκευή πεζόδρομου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 63Α, 65Α ΚΑΙ 69Α της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης”, προϋπολογισμού 140.000,00 € (με 24% Φ.Π.Α), Αριθ. Διακήρυξης.: 600/22, και Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 193526»

ΑΔΑ: ΨΑΦ2ΩΗΑ-ΤΛ0 20/01/2023

Η με αριθμ.3/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.12/2022 απόφασης Δ.Σ «Δ.Α.Ε.ΠE.Χ. ΑΕ» με θέμα: Ψήφιση και έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 »

ΑΔΑ: ΨΜΟ0ΩΗΑ-Ω0Ι 20/01/2023

Η με αριθμ. 11/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” προϋπολογισμού 2.173.086,00€ € (με ΦΠΑ)»

ΑΔΑ: ΨΣΒ1ΩΗΑ-4ΜΓ 20/01/2023

Η με αριθμ. 736/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης αποδοχής όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών (Τ. Π.) και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου: “Γωνιές ανακύκλωσης στο Δήμο Χαλκιδέων”, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”»

ΑΔΑ: ΨΩ70ΩΗΑ-ΔΕ9 19/01/2023

Η με αριθμ.12/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί προγραμματισμού και έγκρισης προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας »

ΑΔΑ: ΨΒ9ΙΩΗΑ-8ΡΑ 19/01/2023

Η με αριθμ. 9/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών -Εγγυήσεις Συμμετοχής του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού (Άνω των ορίων ) με τίτλο “Εργασίες Συντήρησης Πρασίνου”, προϋπολογισμού 629.867,30 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2022-2023»

ΑΔΑ: 9ΒΣ4ΩΗΑ-ΙΜΘ 18/01/2023

Η με αριθμ.728-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης- Κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Συντήρηση – Αναβάθμιση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων”, συνολικού προϋπολογισμού 199.999,99 ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 496/2022 απόφαση Ο.Ε.»

ΑΔΑ: 9688ΩΗΑ-2Α4 18/01/2023

Η με αριθμ.2/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 5ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “Αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου Βασιλικού”»

ΑΔΑ: Ψ863ΩΗΑ-Ω56 18/01/2023

Η με αριθμ. 1/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου: “Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Ενότητας Ν.Αρτάκης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία Θάλεια) στις 8 & 9-8-2020” του έργου “Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία Θάλεια) στις 8 & 9-08-2020”»

ΑΔΑ: 9ΡΣΚΩΗΑ-801 18/01/2023

Έγκριση της αριθμ. 90/2022 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας.

ΑΔΑ: 6ΦΛΓΩΗΑ-Ξ7Ω 16/01/2023

Περί έγκρισης πρακτικού για τη λύση της υπ’αριθμ. 81/2022 σύμβασης που αφορά την προμήθεια ζωοτροφών ποσού 18.654,94 € με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 6ΗΘΗΩΗΑ-ΗΤΑ 16/01/2023

Η με αριθμ. 640/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης της αριθμ. 83/2022 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά τον καθορισμό μηνιαίων εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου Δ.Σ.».

ΑΔΑ: 6ΜΙΕΩΗΑ-Α7Α 30/12/2022

Η με αριθμ. 739/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης επιστροφής οικογενειακού τάφου Α-076 στη νόμιμη δικαιούχο»

ΑΔΑ: 9ΠΨΦΩΗΑ-5Υ8 30/12/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP