Αποφάσεις

Η 202/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Προελέγχου Απολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2018»

ΑΔΑ: Ψ6Ν0ΩΗΑ-Η5Η 16/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6Ν0ΩΗΑ-Η5Η?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 214/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, προϋπολογισμού 641.156,87 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019-2020 και καθορισμού των όρων διακήρυξης».

ΑΔΑ: 648ΟΩΗΑ-Φ4Γ 16/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/648ΟΩΗΑ-Φ4Γ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 215/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: ».

ΑΔΑ: 6ΑΦΩΩΗΑ-ΗΧΖ 14/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΦΩΩΗΑ-ΗΧΖ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 216/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ9/2019».

ΑΔΑ: 7Χ02ΩΗΑ-ΩΦ0 14/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/7Χ02ΩΗΑ-ΩΦ0?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 203/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού περί ματαίωσης διαδικασίας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο:

ΑΔΑ: Ψ4ΔΛΩΗΑ-ΨΨΕ 13/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΔΛΩΗΑ-ΨΨΕ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 210/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 15/2019

ΑΔΑ: 64ΝΟΩΗΑ-ΑΗ4 08/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΝΟΩΗΑ-ΑΗ4?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 209/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 14/2019

ΑΔΑ: ΩΡ4ΖΩΗΑ-ΠΞΟ 08/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΡ4ΖΩΗΑ-ΠΞΟ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 208/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 13/2019

ΑΔΑ: 6ΕΟ3ΩΗΑ-ΖΝ6 08/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΟ3ΩΗΑ-ΖΝ6?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 207/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 12/2019

ΑΔΑ: Ψ06ΤΩΗΑ-ΗΜΦ 08/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ06ΤΩΗΑ-ΗΜΦ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η206/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 11/2019

ΑΔΑ: 6Ξ07ΩΗΑ-Θ0Α 08/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ξ07ΩΗΑ-Θ0Α?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 205/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 06/2019

ΑΔΑ: ΨΕΙΕΩΗΑ-ΘΦΓ 08/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΙΕΩΗΑ-ΘΦΓ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 204/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής B 34/2019 και του συμπληρωματικού Δ 8/2019

ΑΔΑ: ΩΡ4ΠΩΗΑ-3ΚΞ 08/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΡ4ΠΩΗΑ-3ΚΞ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 201/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 9ης Αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019

ΑΔΑ: ΩΛΠ0ΩΗΑ-ΣΨΘ 06/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΛΠ0ΩΗΑ-ΣΨΘ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 198/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου: , προϋπολογισμού 7.285.000,00€ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: Ψ8ΖΘΩΗΑ-ΝΚ0 24/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΖΘΩΗΑ-ΝΚ0?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 195/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 3ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2019», προϋπολογισμού 178.919,60 ευρώ με ΦΠΑ.».

ΑΔΑ: Ψ1ΨΗΩΗΑ-ΞΕΜ 24/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΨΗΩΗΑ-ΞΕΜ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP