Αποφάσεις

Η με αριθμ. 178/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 9/2023».

ΑΔΑ: ΨΜΚΩΩΗΑ-ΗΚ1 01/06/2023

Η με αριθμ. 177/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 7/2023».

ΑΔΑ: 6ΞΙΡΩΗΑ-ΥΓ4 01/06/2023

Η με αριθμ.168/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 8/2023».

ΑΔΑ: ΩΧ2ΟΩΗΑ-Ξ34 01/06/2023

Η με αριθμ.163/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης του 4ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 189970 του υποέργου με τίτλο: “Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας”»

ΑΔΑ: Ρ3ΦΞΩΗΑ-Ρ97 31/05/2023

Η με αριθμ.174/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού των έργων: α) «Βελτίωση – Ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης (Κόμβος «Δάρινγκ» έως κόμβος «Αγίου Στεφάνου») Χαλκίδας» και β) Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χαλκίδας»

ΑΔΑ: 6ΒΝ3ΩΗΑ-Α93 31/05/2023

Η με αριθμ.167/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του έργου “Βελτίωση – ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης (κόμβος “ΔΑΡΙΝΓΚ” έως κόμβος “Αγίου Στεφάνου”) Χαλκίδας”»

ΑΔΑ: ΨΡΞΣΩΗΑ-Φ6Ω 31/05/2023

Η με αριθμ. 164/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 190794 του έργου με τίτλο: “Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Λαμψάκου’’»

ΑΔΑ: 9ΙΠΧΩΗΑ-Α5Ξ 31/05/2023

Η με αριθμ. 176/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών «Προσωρινού Αναδόχου» – Κατακύρωση) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών για το χρονικό διάστημα 4 μηνών» προϋπολογισμού: 266.554,12€ με Φ.Π.Α., απόφ. διακήρυξης: 99/2023 (ΑΔΑ: 6ΥΓ2ΩΗΑ-Φ61), αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 189629»

ΑΔΑ: ΩΝ0ΤΩΗΑ-ΖΕ7 31/05/2023

Η με αριθμ.166/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:« Περί έγκρισης όρων διακήρυξης Δημοπρασίας και καθορισμός ημερομηνίας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, τριετούς διάρκειας »

ΑΔΑ: 6ΑΓ9ΩΗΑ-ΨΕΘ 26/05/2023

Η με αριθμ. 165/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης καθορισμού μηνιαίου μισθώματος για προσωρινή τοποθέτηση καντίνας»

ΑΔΑ: 66ΘΛΩΗΑ-46Ψ 24/05/2023

Η με αριθμ.162/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 36/2023 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Χαλκιδέων και ματαίωσης διαγωνισμού της μελέτης “Μελέτη πράξης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήματα της συνοικίας Η΄ Χαλκίδας”».

ΑΔΑ: 6ΧΨΝΩΗΑ-ΡΟ0 24/05/2023

Η με αριθμ.161/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη με θέμα:«Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023».

ΑΔΑ: ΨΧΟΓΩΗΑ-ΝΚ7 23/05/2023

Η με αριθμ.155/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 1ου πρακτικού του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων τεχνικών έργων για το έτος 2022-2023 του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 328.206,92€ με Φ.Π.Α.,αριθμ. διακήρυξης.: 663/29-11-2022».

ΑΔΑ: 63Λ4ΩΗΑ-8Δ6 18/05/2023

Η με αριθμ.156/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης της απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με την παρ.2γ.του άρθρου 32, του Ν 4412/2016 & με το άρθρο 32 Α ,του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν.4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και όπως αυτός ισχύει σήμερα) για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο “Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και δοκιμές στο χώρο του κτιριακού συγκροτήματος των ΕΠΑΛ και διεξαγωγή συμπερασμάτων”».

ΑΔΑ: 6Σ4ΑΩΗΑ-Ξ03 18/05/2023

Η με αριθμ. 160/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Παπαλάμπρου Νικολίτσας για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 15-08-2023».

ΑΔΑ: 90Φ1ΩΗΑ-2Υ1 18/05/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP