Αποφάσεις

Η με αριθμ.466/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Ορισμός υπολόγου για έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής που αφορά στην μετατροπή του εργοταξιακού ρεύματος σε επαγγελματικό λογαριασμό σε κτίριο που μισθώνει ο Δήμος Χαλκιδέων για το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Χαλκίδας»

ΑΔΑ: 9ΑΡΠΩΗΑ-1ΧΩ 27/09/2022

Η με αριθμ.498/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί εκ νέου έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την Πράξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» και ορισμός μέλους για την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.»

ΑΔΑ: ΨΦΥΚΩΗΑ-Ι5Β 26/09/2022

Η με αριθμ. 481/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:191641 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Βελτίωση προσβασιμότητας και υποδομών κεντρικών οδών κοινότητας Χαλκίδας ”»

ΑΔΑ: ΨΤ7ΒΩΗΑ-3Μ1 23/09/2022

Η με αριθμ.480/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Αποκατάσταση Υφισταμένων Υποδομών Κοινοχρήστου Χώρου Παραλιακού Μετώπου Μπουρτζίου Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων κατόπιν Θεομηνίας της 8 & 9/08/2020 (ΚΑ Εισόδου 1325.0003)” , πέραν της προβλεπόμενης ημερομηνίας περαίωσης της 03-09-22, κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι την 03-01-2023. ».

ΑΔΑ: ΨΙΙ0ΩΗΑ-Ψ5Η 23/09/2022

Η με αριθμ.479/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “Ασφαλτοστρώσεις οδών Αρτάκη Ι (Κύζικος)”»

ΑΔΑ: ΨΑ1ΣΩΗΑ-Π4Τ 23/09/2022

Η με αριθμ.495/2022 απόφαση Οικονομικής με θέμα: «Περί έγκρισης Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 191642 του έργου με τίτλο: “ Αποκατάσταση Κ.Χ. στη Ν.Αρτάκη μετά την θεομηνία ΄΄Θάλεια ΄΄ ”»

ΑΔΑ: 9ΞΦΝΩΗΑ-ΔΦΣ 22/09/2022

Η με αριθμ.478/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 190796 του έργου με τίτλο: “Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας”»

ΑΔΑ: ΨΗΚΥΩΗΑ-Α65 22/09/2022

Η με αριθμ. 477/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ανάπλαση παλαιάς πλατείας Βασιλικού”»

ΑΔΑ: Ρ7ΚΣΩΗΑ-ΧΨ3 22/09/2022

Η με αριθμ.476/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή επικλινών τσιμεντόδρομων 2021”»

ΑΔΑ: ΨΔΦΦΩΗΑ-4ΜΛ 22/09/2022

Η με αριθμ. 475/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 189970 του έργου με τίτλο: “Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας”»:

ΑΔΑ: 6ΞΖΣΩΗΑ-51Ι 22/09/2022

Η με αριθμ.474/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με την ανάδοχη εταιρεία που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την “Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή και Συνοδευτικού Εξοπλισμού – Φιλόδημος ΙΙ ”, συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 € ευρώ με Φ.Π.Α.»

ΑΔΑ: 6Μ1ΝΩΗΑ-ΩΓΘ 22/09/2022

Η με αριθμ.472/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί κατάρτισης “σχεδίου” προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων, οικονομικού έτους 2023».

ΑΔΑ: Ω5Β8ΩΗΑ-ΔΜ5 22/09/2022

Η με αριθμ. 497/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Αποδοχή της 3/6-16.9.2022 απόφασης Δ.Σ. της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. περί ορισμού εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Χαλκιδέων για τη “Διάθεση των σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων προς αυτά στερεών αποβλήτων του Δήμου Χαλκιδέων στις Εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ της Π.Α.ΔΥ.Θ.  Α.Ε. στα Τρίκαλα  Θεσσαλίας”»

ΑΔΑ: 6Μ2ΤΩΗΑ-ΚΨ2 22/09/2022

Η με αριθμ.483/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο.: «Ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € άνευ Φ.Π.Α, για το έτος 2022-2023,α/α συστήματος:168373»

ΑΔΑ: 6Ι9ΑΩΗΑ-ΨΩΛ 21/09/2022

Η με αριθμ.494/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου Αγάπης Βελισσαρίου για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 30-11-2022 »

ΑΔΑ: Ψ43ΦΩΗΑ-ΡΡΜ 21/09/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP