Αποφάσεις

Η 454/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1267/2017»

ΑΔΑ: Ω76ΖΩΗΑ-ΗΟΓ 09/08/2017

H 462/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης ψήφισης πίστωσης για εφάπαξ αποζημίωση πρώην εργαζόμενου του Δήμου».

ΑΔΑ: Ω7ΓΥΩΗΑ-Η2Ψ 09/08/2017

Η 461/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017»

ΑΔΑ: 675ΧΩΗΑ-Τ4Ω 09/08/2017

Η 460/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως»

ΑΔΑ: 7ΖΙ9ΩΗΑ-ΠΩΔ 09/08/2017

Η 459/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαΐου – Ιουνίου 2017»

ΑΔΑ: Ω5ΗΕΩΗΑ-ΨΩΖ 09/08/2017

Η 456/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης ψήφισης πίστωσης αποζημίωσης για τις μετακινήσεις του Δημάρχου και ειδικού συνεργάτη στο εξωτερικό»

ΑΔΑ: 7Ι98ΩΗΑ-ΓΡΜ 09/08/2017

Η 457/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης ψήφισης πίστωσης για πληρωμή βάσει δικαστικών αποφάσεων»

ΑΔΑ: 7ΙΧΩΩΗΑ-ΒΦΜ 09/08/2017

Η 458/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως»

ΑΔΑ: 695ΛΩΗΑ-ΘΕ4 09/08/2017

Η 453/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1329/2017»

ΑΔΑ: ΩΑΕ0ΩΗΑ-ΒΧΩ 09/08/2017

Η 452/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1187/2017»

ΑΔΑ: ΩΑ9ΔΩΗΑ-Η4Λ 09/08/2017

Η 451/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1186/2017»

ΑΔΑ: 7ΓΛ0ΩΗΑ-Η0Θ 09/08/2017

Η 450/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1146/2017»

ΑΔΑ: 7ΖΞΠΩΗΑ-ΗΥΟ 09/08/2017

Η 449/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1144/2017»

ΑΔΑ: 6Γ60ΩΗΑ-9ΨΙ 09/08/2017

Η 448/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1142/2017»

ΑΔΑ: 67ΕΛΩΗΑ-7ΘΜ 09/08/2017

Η 447/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1141/2017»

ΑΔΑ: 7Κ7ΘΩΗΑ-ΓΙΨ 09/08/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP