Αποφάσεις

Η 420/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο , προϋπολογισμού 956.521,71 ευρώ με Φ.Π.Α., για το έτος 2018».

ΑΔΑ: ΩΨΖΣΩΗΑ-3ΛΧ 09/08/2018

Η 419/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Αποδοχής της δωρεάς ενός (1) πίνακα ζωγραφικής από τον κο Αιγινήτη Θεόφιλο».

ΑΔΑ: Ω9ΝΜΩΗΑ-ΚΦΔ 08/08/2018

Η 418/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1593/2018».

ΑΔΑ: ΨΟΜ2ΩΗΑ-069 08/08/2018

Η 417/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1592/2018».

ΑΔΑ: ΩΜ3ΝΩΗΑ-2ΜΒ 08/08/2018

Η 416/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1007/2018».

ΑΔΑ: 60Θ3ΩΗΑ-Ξ11 08/08/2018

Η 415/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1005/2018».

ΑΔΑ: 6ΨΝΝΩΗΑ-ΡΒ3 08/08/2018

Η 409/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο 2 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: προϋπολογισμού 120.967,74 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: Ω804ΩΗΑ-ΒΘ4 08/08/2018

Απευθείας ανάθεση για «Δράσεις Παρεχόμενων Υπηρεσιών Δημοσιότητας, Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Χαλκιδέων», που βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων : 60/6463.0001 “Ενέργειες δημοσιότητας Σ.Κ.Γ Χαλκίδας” του Υποέργου 1 «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Χαλκιδέων»

ΑΔΑ: 9ΞΚΕΩΗΑ-5ΩΠ 07/08/2018

Η 404/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής B164/2018»

ΑΔΑ: ΩΝΘ8ΩΗΑ-Τ5Υ 07/08/2018

Η 406/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Αποδοχής δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αρτάκης».

ΑΔΑ: Ψ9ΧΘΩΗΑ-8ΛΑ 07/08/2018

Η 408/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018».

ΑΔΑ: ΨΥ6ΔΩΗΑ-2ΚΜ 06/08/2018

Η 407/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Αποδέσμευσης ποσών αναληφθεισών υποχρεώσεων».

ΑΔΑ: ΨΓΓΠΩΗΑ-ΔΥΡ 06/08/2018

Η 397/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας υλικών για το έργο με αυτεπιστασία“Ανακατασκευή περιμετρικού στίβου αγωνισμάτων (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Αρτάκης”προϋπολογισμού της προμήθειας 347.324,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018 και καθορισμού των όρων διακήρυξης

ΑΔΑ: ΩΨΤΜΩΗΑ-Ο5Α 03/08/2018

H 405/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης για πληρωμή βάσει δικαστικών αποφάσεων

ΑΔΑ: Ω1ΚΩΩΗΑ-Δ8Β 02/08/2018

Η 403/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 936/2018

ΑΔΑ: 7Δ2ΜΩΗΑ-ΣΜΟ 02/08/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP