Αποφάσεις

Η 196/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη»

ΑΔΑ: 6Π2ΟΩΗΑ-5ΦΓ 17/04/2018

Η 195/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ΠΔ 80/2016 για ανεκτέλεστες και πολυετείς δαπάνες»

ΑΔΑ: 6ΟΖΚΩΗΑ-Λ5Λ 17/04/2018

Η 194/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης δαπανών και ψήφισης πιστώσεων για πληρωμή υποχρεώσεων του Δήμου»

ΑΔΑ: 6ΔΥΨΩΗΑ-ΞΝΥ 17/04/2018

Η 193/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018»

ΑΔΑ: ΩΝΑΥΩΗΑ-0ΦΝ 17/04/2018

Η 192/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης για πληρωμή δαπανών Π.Ο.Ε.»

ΑΔΑ: 7Μ98ΩΗΑ-Γ74 17/04/2018

Η 191/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής κληρονομιάς Αλεξάνδρας χήρας Γεωργίου Ψαλλίδα το γένος Αντωνίου Βακράτσα

ΑΔΑ: 757ΑΩΗΑ-82Λ 13/04/2018

Η 187/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ αξιολόγησης (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Κατακύρωση) του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”, προϋπολογισμού 74.152,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 6Ρ0ΖΩΗΑ-ΝΜΖ 11/04/2018

Η 188/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης για πληρωμή ασφαλιστικών μέτρων σε πρώην εργαζόμενη του Δήμου βάσει δικαστικής απόφασης

ΑΔΑ: 6ΖΕΕΩΗΑ-ΙΛΖ 11/04/2018

Η 189/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για τον μήνα Απρίλιο 2018

ΑΔΑ: 6ΓΗ2ΩΗΑ-ΛΨ5 11/04/2018

Η 190/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Ιανουαρίου– Φεβρουαρίου 2018

ΑΔΑ: 6Α6ΥΩΗΑ-ΥΦΙ 11/04/2018

«Προμήθειες Υλικών Πληροφόρησης/Διάχυσης, Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Χαλκιδέων», που βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων : 60/6279.0001 “Άλλες Άμεσες Δαπάνες (πχ. Αναλώσιμα) – 3. Διάφορα Έξοδα” του Υποέργου 1 «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Χαλκιδέων»

ΑΔΑ: ΩΠ0ΤΩΗΑ-ΙΙ4 04/04/2018

Η 178/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

ΑΔΑ: 6830ΩΗΑ-3Σ5 03/04/2018

H 186/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για τον μήνα Απρίλιο 2018

ΑΔΑ: 75ΑΘΩΗΑ-1Μ6 03/04/2018

H 185/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 464/2018.

ΑΔΑ: ΩΩ2ΑΩΗΑ-8ΤΡ 03/04/2018

Η 184/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 462/2018.

ΑΔΑ: ΩΑ9ΧΩΗΑ-7ΛΞ 03/04/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP