Αποφάσεις

Η 298/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 270/2017»

ΑΔΑ: 6ΔΝΗΩΗΑ-ΠΙΖ 17/05/2017

Η 297/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 322/2017»

ΑΔΑ: 63ΥΒΩΗΑ-ΣΡΗ 17/05/2017

Η 296/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 498/2017»

ΑΔΑ: 7ΞΓ8ΩΗΑ-ΒΦΝ 17/05/2017

Η 292/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Ακύρωσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής 656/2017 που αφορά δικαστικά έξοδα»

ΑΔΑ: ΨΨΣ5ΩΗΑ-Μ0Χ 17/05/2017

Η 289/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη».

ΑΔΑ: Ψ76ΕΩΗΑ-ΝΣΦ 17/05/2017

Η 295/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/06 κατά της απορριπτικής απόφασης του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε για την 69/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων (Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περίπτωση ιβ’)»

ΑΔΑ: 6Λ4ΓΩΗΑ-ΤΒ5 17/05/2017

Η 293/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Οικονομικές Προσφορές) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: , προϋπολογισμού 123.000,00 € με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΩΩΦΛΩΗΑ-ΜΧΨ 17/05/2017

Η 294/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017»

ΑΔΑ: 6ΤΦ8ΩΗΑ-Μ4Φ 17/05/2017

Η 292/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Διομήδη Τσομώκου».

ΑΔΑ: 67ΖΝΩΗΑ-Μ0Α 17/05/2017

Η 290/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη».

ΑΔΑ: 7ΗΟΚΩΗΑ-0ΞΧ 17/05/2017

Η 288/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: και πρόταση για την ανάθεση».

ΑΔΑ: ΩΡΑΨΩΗΑ-ΙΣΡ 17/05/2017

Σε ορθή επανάληψη η 284/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2017»

ΑΔΑ: Ω7Β1ΩΗΑ-ΑΝΟ 10/05/2017

Η 282/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου: »

ΑΔΑ: 73ΤΡΩΗΑ-Λ1Ν 10/05/2017

Η 286/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης του Πρακτικού που αφορά την εξέταση της ένστασης της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ κατά της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: »

ΑΔΑ: 7ΚΔΟΩΗΑ-8Δ6 10/05/2017

Σε ορθή επανάληψη η 285/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης ποσού 1.667.097,79 ευρώ για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων μηνών Μαρτίου – Απριλίου 2017»

ΑΔΑ: ΨΡΙΨΩΗΑ-ΞΣ3 09/05/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP