Αποφάσεις

Η 534/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου: , προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ».

ΑΔΑ: 6ΓΥΡΩΗΑ-9ΒΓ 17/10/2018

Η 533/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου: , προϋπολογισμού 372.000,00 € με ΦΠΑ».

ΑΔΑ: ΨΛΘΡΩΗΑ-Ρ2Η 17/10/2018

Η 531/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτικών και αδρανών υλικών για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων, για τις ανάγκες του Δήμου προϋπολογισμού 54.443,32 Ευρώ με Φ.Π.Α. έτους 2018».

ΑΔΑ: 6Ζ2ΡΩΗΑ-ΣΝ1 17/10/2018

Η 530/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: , προϋπολογισμού 273.969,85 ευρώ με ΦΠΑ».

ΑΔΑ: ΩΤΔΨΩΗΑ-Ξ7Σ 17/10/2018

Η 529/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οστεοφυλακίων για τις ανάγκες των κοιμητηρίων του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 69.440,00 ευρώ με Φ.Π.Α., για το έτος 2018».

ΑΔΑ: 6ΔΝ5ΩΗΑ-ΛΑΗ 17/10/2018

Η 528/2018 Απόφαση Οικονομικής περί «9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018».

ΑΔΑ: ΩΕ9ΕΩΗΑ-ΖΝΓ 17/10/2018

Η 521/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο1 (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 69.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α έτους 2018».

ΑΔΑ: Ω5ΓΓΩΗΑ-Ζ0Σ 12/10/2018

Η 526/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάπτωσης εγγύησης για το έργο: ».

ΑΔΑ: 7ΥΑΞΩΗΑ-Λ4Ο 11/10/2018

Η 527/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Ιουλίου– Αυγούστου 2018».

ΑΔΑ: 7ΖΛΨΩΗΑ-ΨΗΧ 11/10/2018

Η 524/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.532/2018».

ΑΔΑ: 7ΣΒΕΩΗΑ-Κ0Ξ 11/10/2018

Η 523/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.531/2018».

ΑΔΑ: 6ΣΛΒΩΗΑ-521 11/10/2018

Η 522/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.530/2018».

ΑΔΑ: 6Ν35ΩΗΑ-0ΑΒ 11/10/2018

Η 520/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο 2 (έλεγχος των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 170.600,00 € με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΩΤΜΕΩΗΑ-Τ30 10/10/2018

Η 519/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Σύστασης πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Αγίου Νικολάου έτους 2018 και ορισμού υπολόγου».

ΑΔΑ: 63ΖΡΩΗΑ-ΝΤΖ 10/10/2018

Η 514/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς κατόπιν αιτήματος του κ. Σπυρίδωνα Αντωνίου».

ΑΔΑ: Ψ5Θ6ΩΗΑ-Σ9Τ 10/10/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP