Αποφάσεις

Η με αριθμ.378/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 37/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την έκθεση απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου 2021 του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 9ΞΔΨΩΗΑ-ΥΜΔ 22/10/2021

Η με αριθμ.377/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης της υπ. αρ. 36/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6635ΩΗΑ-ΦΣΙ 22/10/2021

Η με αριθμ. 392/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «OΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ AΓΑΠΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/11/2021».

ΑΔΑ: 6Β8ΩΩΗΑ-ΕΝΩ 22/10/2021

Η με αριθμ.391/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή Επικλινών Τσιμεντόδρομων 2021» . ​

ΑΔΑ: ΩΙΗ4ΩΗΑ-ΦΝ7 21/10/2021

Η με αριθμ.390/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Ε Αυλίδας»

ΑΔΑ: ΨΖΨΝΩΗΑ-ΦΙΥ 21/10/2021

Η με αριθμ.386/21 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: « Περί έγκρισης του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού των έργων : ​ α. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ (Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ1329.0025)», ​ β. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ (Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1329.0025)» ​ γ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ (Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1329.0025)» ​ δ. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ (Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1325.0008)»

ΑΔΑ: 6ΝΨΤΩΗΑ-Τ5Χ 21/10/2021

Η με αριθμ.366/2021απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:« ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Χ.Ε.ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Δ 9/2021 »

ΑΔΑ: Ω257ΩΗΑ-6Χ2 19/10/2021

Η με αριθμ.382/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:« Έγκριση του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού των έργων α. «Ολοκλήρωση Αναπαλαίωσης Μανδρότοιχου Κοιμητηρίου Αγίου Ιωάννη», β. «Διαμόρφωση δρόμου προς Άγιο Γεώργιο Λουκισίων» γ. «Συντήρηση Κόκκινου σπιτιού» δ. «Κατασκευή Επικλινών τσιμεντοδρόμων 2021»

ΑΔΑ: ΩΓΥΖΩΗΑ-ΩΨΞ 19/10/2021

Η με αριθμ 376/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:. «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ OΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ KAΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε.ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 30/11/2021». ​

ΑΔΑ: Ω2ΑΔΩΗΑ-ΤΔ0 19/10/2021

Η με αριθμ.373/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: « Περί έγκρισης 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (Εξέταση προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών Οχημάτων Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Χαλκιδέων – Φιλόδημος II», προϋπολογισμού.: 990.000,00 € με αριθ. διακήρυξης 277/20-07-2021 & αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 136085»

ΑΔΑ: ΩΝ7ΝΩΗΑ-Σ5Φ 19/10/2021

Η με αριθμ.372/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Αποδοχή Αποφάσεων Ένταξης Έργων του Δήμου Χαλκιδέων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 και Συγχρηματοδότησης αυτών από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Έγκρισης και εξουσιοδότησης για την υπογραφή Σχεδίων Σύμβασης μεταξύ της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε. ως ΟΤΔ (Ομάδα Τοπικής Δράσης) και του Δήμου Χαλκιδέων ως Δικαιούχου».

ΑΔΑ: ΩΦΗΓΩΗΑ-ΥΔ9 19/10/2021

Η με αριθμ.375/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ»

ΑΔΑ: 6ΗΨΣΩΗΑ-ΧΔ2 14/10/2021

Η με αριθμ.374/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου: « Συντήρηση Κόκκινου Σπιτιού»

ΑΔΑ: 9ΕΚΓΩΗΑ-42Α 14/10/2021

Η με αριθμ. 362/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης της με αριθμ. πρωτ. 31629/1-10-2021 Απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων ‘’ περί απόρριψης αίτησης Διάλυσης Σύμβασης , του έργου ‘’Ενεργειακή Αναβάθμιση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας « ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ», ύστερα από κοινοποίησή της στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα.»

ΑΔΑ: 6ΥΡΡΩΗΑ-7ΚΛ 14/10/2021

Η με αριθμ. 381/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:« Περί έγκρισης παράτασης ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού .αρθ. 147 του Ν. 4831/23-9-2021/τ.α΄»

ΑΔΑ: ΨΔ5ΣΩΗΑ-ΗΧ7 13/10/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP