Αποφάσεις

Η 264/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Αποδοχής της δωρεάς αυτοκινήτου της εταιρείας GRAMMACAR A.E.».

ΑΔΑ: ΨΛΟΦΩΗΑ-ΜΜΣ 27/07/2020

Η 266/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές – Οικονομική προσφορά) για τον διαγωνισμό με τίτλο: , προϋπολογισμού 67.598,53 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020».

ΑΔΑ: 6ΡΥΠΩΗΑ-ΧΛΒ 27/07/2020

Η 249/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Ανάκλησης της αρ. 197/2020 Α.Ο.Ε. που αφορά καθορισμό Τέλους για την εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στο Πάρκο του Λαού για την εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6Γ3ΗΩΗΑ-ΞΙΓ 24/07/2020

Η 256/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια Αρδευτικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας, προϋπολογισμού 34.999,82 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 και καθορισμού των όρων διακήρυξης».

ΑΔΑ: Ψ75ΖΩΗΑ-6ΛΡ 24/07/2020

Η 255/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια Φυτικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας, προϋπολογισμού 32.004,83 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 και καθορισμού των όρων διακήρυξης».

ΑΔΑ: ΨΨ8ΨΩΗΑ-ΦΕ8 24/07/2020

Η 258/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί μη παράτασης για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, Σταματονικολού Γεώργιου, της υπηρεσίας με τίτλο:

ΑΔΑ: 60Ν0ΩΗΑ-ΩΧΙ 23/07/2020

Η 259/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ15/2020

ΑΔΑ: ΨΤΜΠΩΗΑ-ΒΨΦ 22/07/2020

H 260/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

ΑΔΑ: 9ΛΦΛΩΗΑ-Ξ95 22/07/2020

Η 261/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αρ. 39/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΛΜ1ΩΗΑ-ΠΩΨ 22/07/2020

Η 263/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτιση και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των καταστημάτων Α1, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7 της Αγοράς Χονδρικού Εμπορίου

ΑΔΑ: 94ΧΠΩΗΑ-ΞΕΩ 22/07/2020

Η 257/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρακτικού Νο2 (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της δημοπρασίας του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ» (ΠΔΕ 2018, ΣΑΕ 055/ΚΩΔ.2003ΣΕ05500005) (Κ.Α. Εσόδου 1327.0039), προϋπολογισμού 252.195,47 € με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: ΩΖΦ5ΩΗΑ-ΖΗΣ 22/07/2020

Η 102/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου»

ΑΔΑ: Ψ52ΥΩΗΑ-4ΩΠ 21/04/2020

Η 101/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο Τεχνικό Επιμελητήριο για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας».

ΑΔΑ: Ψ4ΙΨΩΗΑ-5ΓΠ 21/04/2020

Η 100/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: ”Κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων”, προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΨΣΩΦΩΗΑ-ΥΜΡ 21/04/2020

Η 315/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές – Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: , προϋπολογισμού 67.996,16 ευρώ με Φ.Π.Α.»

ΑΔΑ: 6Α1ΒΩΗΑ-Λ4Ρ 21/11/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP