Αποφάσεις

Η 159/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Νο1 (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνικά-Οικονομικές προσφορές) για την ανάθεση των συμβάσεων (Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών, Μισθώσεων Μηχανημάτων) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων υλικών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης στην Δ.Ε. Χαλκίδας», προϋπολογισμού 41.567,28 Ευρώ με ΦΠΑ

ΑΔΑ: 6Η7ΣΩΗΑ-ΧΦΣ 20/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Η7ΣΩΗΑ-ΧΦΣ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

H 153/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου-Κατακύρωση) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για θέρμανση κτιρίων – κίνηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων για το Δήμο Χαλκιδέων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού» για τα έτη 2019-2020, προϋπολογισμού 1.593.183,24 ευρώ με ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΨΨΕΕΩΗΑ-ΥΛΒ 13/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΕΕΩΗΑ-ΥΛΒ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 154/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνικές Προσφορές) και 2ου Πρακτικού αξιολόγησης (Οικονομική Προσφορά) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2019», προϋπολογισμού 178.919,60 ευρώ με ΦΠΑ.

ΑΔΑ: Ω6ΥΧΩΗΑ-0ΒΘ 13/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω6ΥΧΩΗΑ-0ΒΘ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 155/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης τοποθέτησης νέας παροχής ηλεκτροδότησης στη Νέα Λάμψακο».

ΑΔΑ: ΩΔΠ3ΩΗΑ-Ρ1Ω 13/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΠ3ΩΗΑ-Ρ1Ω?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 151/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου & 2ου πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΈΤΟΥΣ 2019», προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 6ΔΞΛΩΗΑ-ΒΞΒ 07/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΞΛΩΗΑ-ΒΞΒ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 152/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 2ου Πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου-Κατακύρωση) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ».

ΑΔΑ: 6ΛΤΦΩΗΑ-Ε55 07/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΤΦΩΗΑ-Ε55?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 150/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του αναρροφητικού σάρωθρου ΜΕ 118930

ΑΔΑ: Ω0Κ6ΩΗΑ-ΖΟ8 30/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0Κ6ΩΗΑ-ΖΟ8?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 149/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Νο 3 (Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 372.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α

ΑΔΑ: 6ΘΨΤΩΗΑ-ΚΦΝ 30/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΨΤΩΗΑ-ΚΦΝ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 144/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των συμβάσεων (Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών, Μισθώσεων Μηχανημάτων) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 διακήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή αφορά το πλημμυρικό φαινόμενο στην περιοχή της Αγίας Ελεούσας & της συνοικίας Ζ’ της Δ.Ε. Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 101.187,25 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019».

ΑΔΑ: ΩΨΝΠΩΗΑ-3Ε4 23/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΨΝΠΩΗΑ-3Ε4?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 147/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης προμήθειας στον ΔΕΔΔΗΕ

ΑΔΑ: 6ΔΚ7ΩΗΑ-7ΛΓ 23/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΚ7ΩΗΑ-7ΛΓ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 146/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 04/2019

ΑΔΑ: 6Σ6ΧΩΗΑ-ΜΦΡ 23/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Σ6ΧΩΗΑ-ΜΦΡ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 145/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περίί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 02/2019

ΑΔΑ: 7ΝΜ6ΩΗΑ-ΤΛΒ 23/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΜ6ΩΗΑ-ΤΛΒ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 128/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ταξινόμησης απορριμματοφόρου που αποκτήθηκε μέσω δωρεάς από την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε

ΑΔΑ: Ω45ΩΩΗΑ-ΤΗΠ 23/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω45ΩΩΗΑ-ΤΗΠ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 127/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης στο Υποθηκοφυλακείο Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6381ΩΗΑ-5Ψ6 23/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6381ΩΗΑ-5Ψ6?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 126/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του αναρροφητικού σαρώρθου ΜΕ 118930

ΑΔΑ: 67Α7ΩΗΑ-4ΚΙ 23/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/67Α7ΩΗΑ-4ΚΙ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP