Αποφάσεις

Η 25/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού περί ματαίωσης και επανάληψης του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 328.700,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018 μέσω των προγραμμάτων Φιλόδημος και κάλυψης δράσεων πολιτικής προστασίας».

ΑΔΑ: ΩΩΛΣΩΗΑ-ΘΡΨ 15/02/2019

H 24/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 2ης Αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2019

ΑΔΑ: 6Μ1ΞΩΗΑ-ΤΘ4 14/02/2019

Η 23/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

ΑΔΑ: 6ΛΤ6ΩΗΑ-ΟΣΠ 14/02/2019

H 21/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Νο 2 (έλεγχος των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 372.000,00 € με ΦΠΑ

ΑΔΑ: 97ΝΤΩΗΑ-Ψ1Μ 07/02/2019

Η 20/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς κατόπιν αιτήματος του κ. Αθανάσιου Δανιήλ».

ΑΔΑ: Ω9ΡΖΩΗΑ-ΖΥΞ 01/02/2019

Η 18/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς κατόπιν αιτήματος του κ. Ιωάννη Τσούλου».

ΑΔΑ: 6ΡΦ6ΩΗΑ-ΜΡ9 01/02/2019

Η 3/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο3 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων – Κατακύρωση) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 69.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΨΝΘΠΩΗΑ-163 31/01/2019

Η 2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Νο 2 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 370.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: Ω428ΩΗΑ-5ΟΨ 11/01/2019

Η 662/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 2ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Οικονομικές προσφορές) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων του Δήμου Xαλκιδέων για το έτος 2018, προϋπολογισμού 146.619,71 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 6ΒΡΜΩΗΑ-Ω00 03/01/2019

Η 657/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Ορισμού μελών Επιτροπών Διαγωνισμών – Αξιολόγησης βάσει του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 Τ.Α΄), ετήσιας διάρκειας για το έτος 2019».

ΑΔΑ: ΨΡΘ6ΩΗΑ-17Ψ 20/12/2018

Η 660/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την γενική υπηρεσία με τίτλο κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός των όρων διακήρυξης».

ΑΔΑ: ΩΝΠΤΩΗΑ-ΡΥ5 20/12/2018

Η 661/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο 3 (Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΩΔΠΣΩΗΑ-ΠΗΨ 20/12/2018

Η 656/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης απόδοσης λογαριασμού του αρ. 2.068/2018 Χρηματικού Εντάλματος Πάγιας Προκαταβολής Τ.Κ. Νέας Λαμψάκου».

ΑΔΑ: ΩΩΟΕΩΗΑ-57Ξ 17/12/2018

Η 655/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης απόδοσης λογαριασμού του αρ. 2.266/2018 Χρηματικού Εντάλματος Πάγιας Προκαταβολής Δ.Κ. Αγίου Νικολάου».

ΑΔΑ: 6616ΩΗΑ-Ο3Ω 17/12/2018

Η 654/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

ΑΔΑ: 7ΑΠ6ΩΗΑ-Τ34 13/12/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP