Αποφάσεις

Η με αριθμ. 389/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο.: “Περίθαλψη αδέσποτων ζώων” του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 76.739,88 € με 24% ΦΠΑ, αριθ. διακήρυξης: 324/2023 και αριθ. συστήμ. ΕΣΗΔΗΣ: 256122 »

ΑΔΑ: 6ΓΝΔΩΗΑ-Α63 18/01/2024

Η με αριθμ. 392/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης καθορισμού μισθώματος κοινόχρηστου χώρου για υπαίθριο εμπόριο»

ΑΔΑ: 9ΒΤ3ΩΗΑ-ΡΡ6 11/01/2024

Η με αριθμ. 391/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης καθορισμού μισθώματος κοινόχρηστου χώρου για υπαίθριο εμπόριο»

ΑΔΑ: ΨΖΙ7ΩΗΑ-ΖΓΞ 11/01/2024

Η με αριθμ.388/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων, άνω των ορίων, για την υλοποίηση της σύμβασης 1: “Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης Δήμου Χαλκιδέων ”, στο πλαίσιο του ως άνω έργου, προϋπολογισμού: 2.940.536,00 € με ΦΠΑ., απόφαση διακήρυξης: 268/2023 (ΑΔΑ:6828ΩΗΑ-ΒΒ1), αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 221210».

ΑΔΑ: ΨΖ0ΛΩΗΑ-ΗΙΨ 11/01/2024

Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 390/2023 ΑΟΕ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Μίσθωση Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων για το έτος 2024»

ΑΔΑ: ΨΒΩ1ΩΗΑ-ΜΝΕ 08/01/2024

Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 203061 του έργου με τίτλο: “Βελτίωση προσβασιμότητας Δ.Ε. Αυλίδας (Κ.Α.ΕΙΣΟΔΟΥ 1329.0031)”, προϋπολογισμού 423.387,10 € πλέον Φ.Π.Α. 24%»

ΑΔΑ: ΨΣΟΨΩΗΑ-Σ5Α 04/01/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την “Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών για το έτος 2024 και για το χρονικό διάστημα 4 μηνών”

ΑΔΑ: 6ΕΚΗΩΗΑ-ΔΕΑ 02/01/2024

Η με αριθμ.374/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την “Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών για το έτος 2024 και για το χρονικό διάστημα 4 μηνών” και καθορισμού των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού»

ΑΔΑ: 69Ρ7ΩΗΑ-3ΓΤ 02/01/2024

Η με αριθμ.394/223 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης πρακτικού τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης με τίτλο : “Προμήθεια προϊόντων σίτισης Δομών για την άμεση κάλυψη των επιτακτικών αναγκών λειτουργίας των Δομών των Παιδικών Σταθμών, των ΚΑΠΗ , της Δομής Παροχής Συσσιτίου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.’’»

ΑΔΑ: ΨΚ9ΩΩΗΑ-2ΧΖ 29/12/2023

Η με αριθμ. 384/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων”»

ΑΔΑ: 6083ΩΗΑ-Λ6Π 20/12/2023

Η με αριθμ. 375/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του έργου “Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων”».

ΑΔΑ: 6ΣΖΥΩΗΑ-Ρ94 20/12/2023

Η με αριθμ. 386/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκρισης όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση προμήθειας προϊόντων σίτισης για την άμεση κάλυψη των επιτακτικών αναγκών λειτουργίας των Δομών των Παιδικών Σταθμών, των ΚΑΠΗ , της Δομής Παροχής Συσσιτίου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ»

ΑΔΑ: 6ΨΛΔΩΗΑ-ΕΣΒ 20/12/2023

Η με αριθμ.385/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 »

ΑΔΑ: Ρ7ΚΛΩΗΑ-3ΧΑ 19/12/2023

Η με αριθμ.366/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης καθορισμού μισθώματος κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση και λειτουργία πάγκου πώλησης χριστουγεννιάτικων και άλλων ειδών»

ΑΔΑ: ΡΩ7ΙΩΗΑ-7ΝΛ 13/12/2023

Η με αριθμ. 370/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 51721/5386/11-12-2023 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύναψη μνημονίου συνεργασίας με ιδιώτες για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου – οχημάτων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για το έτος 2024».

ΑΔΑ: ΨΚΣΕΩΗΑ-Υ4Χ 13/12/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP