Αποφάσεις

Η με αριθμ.525/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης παράτασης της σύνταξης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Χαλκιδέων»

ΑΔΑ: 9ΚΒΒΩΗΑ-ΗΚΦ 19/01/2022

Η με αριθμ.522/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 08/2021»

ΑΔΑ: 6ΗΖ9ΩΗΑ-8Ψ1 19/01/2022

Η με αριθμ.520/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 58/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας»

ΑΔΑ: ΨΥ8ΒΩΗΑ-ΕΡΓ 18/01/2022

Η με αριθμ.518/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ »

ΑΔΑ: 6Ν19ΩΗΑ-Θ3Ε 18/01/2022

Η με αριθμ.521/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού των κάτωθι Χρηματικών ενταλμάτων Πάγιας Προκαταβολής των κοινοτήτων Χαλκίδας, Ν. Αρτάκης, Αγ. Νικολάου, Βασιλικού, Μύτικα, N.Λαμψάκου, Φύλλων, Βαθέος Αυλίδας, Παραλίας Αυλίδας, Καλοχωρίου – Παντειχίου, Φάρου Αυλίδας και Ανθηδόνας (πρώην Λουκίσια) έτους 2021 »

ΑΔΑ: ΨΛΙΠΩΗΑ-ΧΟΛ 17/01/2022

Η με αριθμ.524/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Επείγουσες αποκαταστάσεις στο Δήμο Χαλκιδέων λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου ‘’ Μπάλλος ‘’»

ΑΔΑ: 6ΡΕ1ΩΗΑ-1Β1 17/01/2022

Η με αριθμ.523/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του υποέργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδοποιίας Δ. Ενότητας Ν. Αρτάκης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ΘΑΛΕΙΑ) στις 8&9-08-2020» του έργου ‘’ Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ΘΑΛΕΙΑ) στις 8&9-08-2020’’»

ΑΔΑ: ΩΑΛΚΩΗΑ-4ΩΙ 17/01/2022

Η με αριθμ. 519/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου:“ Επισκευή Συντήρηση και Νέες Κατασκευές Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων”»

ΑΔΑ: ΨΩΛ9ΩΗΑ-ΟΥΟ 12/01/2022

Η με αριθμ.516/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου:“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ”» ​

ΑΔΑ: 6ΑΖΕΩΗΑ-Η11 12/01/2022

Η με αριθμ.527/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου:“ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ MANΔPOTOIXOY KOIMHTHPIΟΥ AΓ. IΩANNOY”»

ΑΔΑ: Ω86ΡΩΗΑ-ΣΕΗ 12/01/2022

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ.517/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης του έργου:“ Ανάπλαση πλατείας Καλοχωρίου – Παντειχίου ”»

ΑΔΑ: ΩΝΖΒΩΗΑ-ΝΛΜ 12/01/2022

Η με αριθμ. 506/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης υποβολής πρότασης σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην Πρόσκληση «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

ΑΔΑ: ΩΥ02ΩΗΑ-ΗΗΖ 12/01/2022

Η με αριθμ. 505/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης της με αρ. 9/2021 μελέτης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Χαλκιδέων» και της με αρ. 10/2021 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: ΨΤΒΞΩΗΑ-2ΣΝ 12/01/2022

Η με αριθμ.535/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης εξειδίκευσης πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών εκδήλωσης απονομής χρυσού κλειδιού της πόλης της Χαλκίδας στο Μητροπολίτη Χαλκίδας και Βορείων Σποράδων»

ΑΔΑ: 6Α2ΘΩΗΑ-5ΜΦ 11/01/2022

Η με αριθμ.526/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης παράτασης ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοιού αρθρ. 176 του Ν. 4876/23-12-2021/τ.α΄»

ΑΔΑ: 6ΨΜΣΩΗΑ-ΕΨ1 11/01/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP