Αποφάσεις

Η 322/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού της προμήθειας 956.521,71 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018 και καθορισμού των όρων διακήρυξης

ΑΔΑ: 7ΜΗΚΩΗΑ-ΡΡΙ 22/06/2018

Η 330/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Εξώδικου συμψηφισμού εισφορών σε χρήμα με αποζημίωση από σχέδιο πόλης».

ΑΔΑ: 69ΦΞΩΗΑ-5ΥΡ 21/06/2018

Η 317/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης των πρακτικών για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του συγκροτήματος της Αγοράς Χονδρικού Εμπορίου (θέση Άγιος Στέφανος Χαλκίδας)».

ΑΔΑ: 695ΤΩΗΑ-ΗΘΔ 21/06/2018

Η 325/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Δημήτριου Κολούτσου».

ΑΔΑ: ΩΜ9ΨΩΗΑ-ΡΑΟ 20/06/2018

Η 328/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης δαπάνης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης για πληρωμή βάσει δικαστικής απόφασης».

ΑΔΑ: 6Δ72ΩΗΑ-ΠΟΡ 20/06/2018

Η 336/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Μερικής Αποδέσμευσης – Ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και μεταφοράς του ποσού σε άλλο Κ.Α. του προϋπολογισμού».

ΑΔΑ: ΩΓ5ΡΩΗΑ-ΩΛ0 20/06/2018

Η 335/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης δαπανών και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης για πληρωμή βάσει δικαστικών αποφάσεων».

ΑΔΑ: ΩΙΔΜΩΗΑ-ΜΥ6 20/06/2018

Η 331/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως».

ΑΔΑ: ΨΓΡΑΩΗΑ-ΩΕ5 20/06/2018

Η 329/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Μερικής Αποδέσμευσης – Ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018»

ΑΔΑ: Ψ535ΩΗΑ-869 20/06/2018

Η 332/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Αποδοχής της δωρεάς δύο (2) πινάκων ζωγραφικής για τον εμπλουτισμό της πινακοθήκης της πόλης μας από τον κο Νώντα Ρεντζή».

ΑΔΑ: 6ΑΘΞΩΗΑ-0Υ8 20/06/2018

Η 326/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.158/2018».

ΑΔΑ: 78Α6ΩΗΑ-91Ε 20/06/2018

Η 324/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαρτίου– Απριλίου 2018»

ΑΔΑ: 6Κ9ΚΩΗΑ-ΧΥΥ 20/06/2018

Η 334/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Ακύρωσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 546/2018 λόγω μη πραγματοποίησης της δαπάνης».

ΑΔΑ: 6ΤΜ8ΩΗΑ-ΡΤΖ 20/06/2018

Η 333/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου: ».

ΑΔΑ: 6Ο49ΩΗΑ-ΨΛΚ 20/06/2018

Η 323/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου: ».

ΑΔΑ: Ω2ΡΡΩΗΑ-Χ5Μ 20/06/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP