Αποφάσεις

Η με αριθμ. 301/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Βελισσαρίου Αγάπης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 30-11-2023».

ΑΔΑ: 61ΑΑΩΗΑ-ΗΔΦ 22/09/2023

Η με αριθμ.299/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 21/2023».

ΑΔΑ: Ψ6ΩΩΩΗΑ-ΗΒΤ 22/09/2023

Η με αριθμ. 298/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί αποδοχής δωρεάς φωτοτυπικού μηχανήματος από ιδιοκτήτρια πρώην Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών».

ΑΔΑ: 9ΣΠΔΩΗΑ-ΕΩ2 20/09/2023

Η με αριθμ. 290/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 19/2023».

ΑΔΑ: 94Ι4ΩΗΑ-ΩΧ3 18/09/2023

Η με αριθμ.288/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό κάτω των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “Ψηφιακό Παρατηρητήριο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας στις Νέες Συνθήκες της Αγοράς και της Ανταγωνιστικότητας”, Αποφ. Διακήρυξης: 243/2023 (ΑΔΑ: 98ΜΚΩΗΑ-Θ6Α), Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 205368».

ΑΔΑ: 6ΦΡΧΩΗΑ-1ΑΘ 14/09/2023

Η με αριθμ. 289/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί Αποδοχής των Όρων Πρόσκλησης με Κωδ. 13 (Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ : 3531) και Υποβολής Πρότασης στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» της Πράξης με τίτλο “ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛειτουργίαΣ δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛειτουργίαΣ Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο”,για Συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ της Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027».

ΑΔΑ: ΡΩ3ΣΩΗΑ-3ΡΒ 13/09/2023

Η με αριθμ. 266/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:.«Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο “Αναβάθμιση Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού με Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας”, προϋπολογισμού 199.959,25 € ευρώ με Φ.Π.Α και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού»

ΑΔΑ: ΨΦΘ7ΩΗΑ-ΖΒΛ 07/09/2023

Η με αριθμ. 287/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου για 3 μήνες κατ’ εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 για τον υπολογισμό της αξίας της σύμβασης και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 88.479,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13% και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού»

ΑΔΑ: 6ΤΣ5ΩΗΑ-ΩΥ0 06/09/2023

Η με αριθμ. 286/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 »

ΑΔΑ: 682ΨΩΗΑ-ΜΑ4 06/09/2023

Η με αριθμ. 284/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Καραγιάννη Ανδρομάχης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 28-11-2023».

ΑΔΑ: Ψ5ΜΞΩΗΑ-ΤΚΞ 31/08/2023

Η με αριθμ. 268/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο “Υλοποίηση Εφαρμογών έξυπνης πόλης Δήμου Χαλκιδέων”, προϋπολογισμού 2.940.536,00€ ευρώ με Φ.Π.Α και καθορισμού των όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού»

ΑΔΑ: 6828ΩΗΑ-ΒΒ1 30/08/2023

Η με αριθμ.285/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Βελτίωση προσβασιμότητας Δ.Ε. Αυλίδας (Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ 1329.0031)”»

ΑΔΑ: 96ΟΤΩΗΑ-Ζ3Α 30/08/2023

Η με αριθμ. 283/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του έργου “Βελτίωση προσβασιμότητας Δ.Ε. Αυλίδας (Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ 1329.0031)”»

ΑΔΑ: 6ΜΜΕΩΗΑ-ΥΟΥ 30/08/2023

Η με αριθμ. 282/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών «Προσωρινού Αναδόχου» – Κατακύρωση) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο.: «Ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € άνευ Φ.Π.Α, για το έτος 2023-2024, απόφ. διακήρυξης: 204/2023 (ΑΔΑ: 964ΤΩΗΑ-ΙΨΚ), α/α συστήματος:197413»

ΑΔΑ: 67ΥΑΩΗΑ-ΘΚΤ 30/08/2023

Η με αριθμ. 280/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Κοτταρά Μαρίας για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 21-11-2023».

ΑΔΑ: 6ΘΞ0ΩΗΑ-ΔΨΛ 25/08/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP