Αποφάσεις

Η με αριθμό 273-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Αυλίδας».

ΑΔΑ: 9Α7ΦΩΗΑ-ΦΓΝ 21/07/2021

Έγκριση δαπάνης του υποέργου “Έκτακτη ανάγκη μίσθωσης μηχανημάτων λόγω χιονοπτώσεων”

ΑΔΑ: 6ΔΔΣΩΗΑ-1Ω3 20/07/2021

Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών Οχημάτων Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Χαλκιδέων – Φιλόδημος II», συνολικού προϋπολογισμού 990.000,00 ευρώ και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

ΑΔΑ: ΨΥΦΠΩΗΑ-ΣΜΣ 20/07/2021

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΩΞΔ0ΩΗΑ-Γ86 20/07/2021

Η με αριθμό 210/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «OΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 1/9/2021»

ΑΔΑ: ΨΚ8ΟΩΗΑ-ΔΞΙ 16/07/2021

Η με αριθμό 246-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: .

ΑΔΑ: 67ΦΩΩΗΑ-ΓΚΘ 15/07/2021

Η σε ορθή επανάληψη με αριθμό 262-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: Ψ39ΠΩΗΑ-Γ4Ρ 14/07/2021

Η σε ορθή επανάληψη με αριθμό 268-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: ΩΤΥ5ΩΗΑ-34Β 14/07/2021

H με αριθμό 239-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ”

ΑΔΑ: 6ΤΗ6ΩΗΑ-Χ5Π 13/07/2021

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοφυλακίων – οστεοθυρίδων, προϋπολογισμού 53.816,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2021 και καθορισμός των όρων διακήρυξης

ΑΔΑ: 6Ξ67ΩΗΑ-ΙΓ4 09/07/2021

Περί Ανάκλησης αποφάσεων 233/2021 και 234/2021 Οικονομικής Επιτροπής και έγκρισης εκ νέου του 1ου και 2ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο “Εργασίες συντήρησης πρασίνου” προϋπολογισμού 357.810,68€ με 24% Φ.Π.Α, για το έτος 2021

ΑΔΑ: 9ΙΑΦΩΗΑ-ΘΒΤ 07/07/2021

H με αριθμό πρωτοκόλλου 231-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: .

ΑΔΑ: ΨΕΣΤΩΗΑ-1ΗΑ 02/07/2021

Η με αριθμό πρωτοκόλλου 234-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: ΩΙΦΛΩΗΑ-Ψ6Λ 01/07/2021

Η με αριθμό 233-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: Ω8ΗΠΩΗΑ-ΒΥΔ 01/07/2021

Η με αριθμό 236-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: 6Α33ΩΗΑ-Λ9Ρ 30/06/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP