Αποφάσεις

Η με αριθμ.289/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 188863 του έργου με τίτλο: “Ετήσια Συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δήμου Χαλκιδέων” προϋπολογισμού 315.900,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)”»

ΑΔΑ: ΨΡ7ΦΩΗΑ-ΑΚ5 27/06/2022

Η με αριθμ.288/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 189246 του έργου με τίτλο: “ Επισκευή-Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Χαλκιδέων ”»

ΑΔΑ: Ψ6ΞΣΩΗΑ-ΓΗΨ 27/06/2022

Η με αριθμ. 285/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 188206 του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση ζημιών Δ.Ε. Αυλίδας”»

ΑΔΑ: ΨΜΥΖΩΗΑ-6ΩΓ 24/06/2022

Η με αριθμ.283/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Αρτάκης Ι (Κύζικος)»

ΑΔΑ: Ψ8ΖΞΩΗΑ-Ζ27 24/06/2022

Η με αριθμ.281/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του υποέργου: “Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας”»

ΑΔΑ: Ψ0Ε4ΩΗΑ-ΠΧΔ 24/06/2022

Η με αριθμ.290/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης κατασκευής παραβάν στην παραλία Λευκαντί »

ΑΔΑ: ΨΘ0ΠΩΗΑ-Γ6Κ 24/06/2022

Η με αριθμ.282/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου 2 με τίτλο: “Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας” του έργου με τίτλο: “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Χαλκίδας”»

ΑΔΑ: 6ΒΧΛΩΗΑ-ΚΤ7 23/06/2022

Η με αριθμ.281/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη με θέμα:«Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του υποέργου: “Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας”»

ΑΔΑ: Ψ9ΠΜΩΗΑ-ΥΗΩ 23/06/2022

Η με αριθμ.280/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του υποέργου: “Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας”»:

ΑΔΑ: ΨΒΙΜΩΗΑ-Υ5Ο 23/06/2022

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας»

ΑΔΑ: 6ΚΖ9ΩΗΑ-ΛΒΥ 22/06/2022

Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ” για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 149.560,74 ευρώ με Φ.Π.Α. και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

ΑΔΑ: 9Ο9ΣΩΗΑ-43Δ 22/06/2022

Η με αριθμ. 264/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 6/2022»

ΑΔΑ: 67ΒΗΩΗΑ-ΦΗΖ 21/06/2022

Η με αριθμ.246/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 5/2022»

ΑΔΑ: ΩΔ1ΓΩΗΑ-ΙΒ9 21/06/2022

Η με αριθμ.278/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση μίσθωσης απορριμματοφόρων οχημάτων για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης ».

ΑΔΑ: 9ΧΜ0ΩΗΑ-52Θ 20/06/2022

Η με αριθμ.220/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την “Προμήθεια ελαστικών οχημάτων για το έτος 2022-2023 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 254.851,00 ευρώ με Φ.Π.Α.” και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού»

ΑΔΑ: ΨΠΩΙΩΗΑ-ΥΙΒ 20/06/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP