Αποφάσεις

H 22/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για τον μήνα Ιανουάριο 2018

ΑΔΑ: 6Γ3ΩΩΗΑ-ΩΗ1 17/01/2018

H 21/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για τον μήνα Ιανουάριο 2018

ΑΔΑ: 6ΩΩΜΩΗΑ-ΡΞΖ 17/01/2018

H 20/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών (βάσει του άρθρου 158 παρ. 1 και του άρθρου 160 Ν.3463/2006)

ΑΔΑ: 6ΑΕΝΩΗΑ-ΔΣΩ 17/01/2018

Η 19/2018 Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών μισθοδοσίας (βάσει του άρθρου 158 παρ. 1 και του άρθρου 160 Ν.3463/2006)

ΑΔΑ: ΩΩΣ5ΩΗΑ-ΛΑΖ 17/01/2018

Η 9/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των από 20-11-2017 πρακτικών διεξαγωγής φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης

ΑΔΑ: ΩΞΒΧΩΗΑ-1Δ3 11/01/2018

H 12/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών για απόδοση φόρων, κρατήσεων, ασφαλιστικών εισφορών (βάσει του άρθρου 158 παρ. 1 και του άρθρου 160 Ν.3463/2006)».

ΑΔΑ: Ω7Ν8ΩΗΑ-2ΦΖ 10/01/2018

H 11/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης υποχρεωτικών δαπανών (βάσει του άρθρου 158 παρ. 1 και του άρθρου 160 Ν.3463/2006)

ΑΔΑ: 7ΖΖΖΩΗΑ-ΛΥΒ 10/01/2018

Η 10/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης ψήφισης πίστωσης προνοιακών επιδομάτων μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017»

ΑΔΑ: 6ΠΝΥΩΗΑ-Ε6Λ 10/01/2018

H 788/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Γάλακτος και Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, προϋπολογισμού 647.913,76 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2017 και καθορισμός των όρων διακήρυξης

ΑΔΑ: ΨΒΡΕΩΗΑ-Λ8Ψ 09/01/2018

Η 2/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση του πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου .

ΑΔΑ: 64ΟΡΩΗΑ-Θ9Ν 05/01/2018

Η 1/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών μισθοδοσίας (βάσει του άρθρου 158 παρ. 1 και του άρθρου 160 Ν.3463/2006)

ΑΔΑ: ΩΚΨ0ΩΗΑ-ΠΧΜ 05/01/2018

H 790/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος 2594/2017 Παγίας Προκαταβολής Δ.Κ. Ν. Αρτάκης»

ΑΔΑ: 7Φ50ΩΗΑ-ΖΘΗ 28/12/2017

Η 791/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Αποδοχής κληροδοτήματος Αριστείδη Ευστρ. Εγγλέζου».

ΑΔΑ: 64ΔΜΩΗΑ-4ΥΞ 28/12/2017

H 806/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης ψήφισης πίστωσης για εφάπαξ αποζημίωση πρώην εργαζομένου του Δήμου»

ΑΔΑ: 62ΑΒΩΗΑ-ΔΘΡ 28/12/2017

Η 793/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης ψήφισης πίστωσης για πληρωμή βάσει δικαστικών αποφάσεων»

ΑΔΑ: ΩΤΙ8ΩΗΑ-ΥΝ1 28/12/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP