Η 2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Νο 2 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 370.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: Ω428ΩΗΑ-5ΟΨ
Ημ. Απόφ.: 11/01/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP