Η 261/2018 απόφαση Οικονομικης Επιτροπής περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης για εφάπαξ αποζημίωση πρώην εργαζομένου του Δήμου (άρθρο 204, Ν.3584/2007)

ΑΔΑ: ΩΕΔ8ΩΗΑ-4ΙΔ
Ημ. Απόφ.: 16/05/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP