Η 264/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές – Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για το έτος 2019, προϋπολογισμού 41.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 638ΛΩΗΑ-9ΓΜ
Ημ. Απόφ.: 16/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/638ΛΩΗΑ-9ΓΜ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP