Η 30/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (δικαιολογητικά συμμετοχής & τεχνική προσφορά) του διεθνή ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Χαλκιδέων, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία και το δημοτικό συνεργείο με Συμφωνία Πλαίσιο για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 1.000.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ”».

ΑΔΑ: ΩΖΤ3ΩΗΑ-37Ο
Ημ. Απόφ.: 22/02/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP