Η 360/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Δημήτριου Κολούτσου».

ΑΔΑ: 7ΖΩΦΩΗΑ-ΒΩΚ
Ημ. Απόφ.: 11/07/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP