Η 378/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκρισης όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την έκτακτη ανάθεση Υπηρεσιών φύλαξης των πληγεισών περιοχών της θεομηνίας της 9ης Αυγούστου 2020 του Δήμου Χαλκιδέων ποσού των 4.780,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χωρίς την ύπαρξη πίστωσης στον Π/Υ βάσει της παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.)».

ΑΔΑ: 6ΑΖΙΩΗΑ-Ξ7Δ
Ημ. Απόφ.: 11/09/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΖΙΩΗΑ-Ξ7Δ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP