Αποφάσεις

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ (Ορθή επανάληψη)

ΑΔΑ: ΩΨΨΥΩΗΑ-Μ7Δ 20/07/2017

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ

ΑΔΑ: 721ΑΩΗΑ-Φ9Θ 19/07/2017

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 6ΔΓΒΩΗΑ-ΝΨΜ 16/06/2017

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Χαλκιδέων 2017-2019

ΑΔΑ: ΩΞ5ΤΩΗΑ-ΠΗ5 20/04/2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΔΑ: 7ΝΛ5ΩΗΑ-Α3Φ 19/04/2017

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2017

ΑΔΑ: 6ΧΔΥΩΗΑ-4Φ6 11/04/2017

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2017

ΑΔΑ: 6ΩΥ2ΩΗΑ-Θ6Χ 14/03/2017

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΔΑ: 662ΩΩΗΑ-5ΛΖ 14/03/2017

Αναπληρωτές Ληξίαρχοι Δήμου Χαλκιδέων 2017

ΑΔΑ: 6ΥΚΛΩΗΑ-ΚΔ3 13/03/2017

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

ΑΔΑ: ΩΙΔΓΩΗΑ-ΗΗ8 06/03/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΡΟΓΥΛΗ ΒΑΤΩΝΤΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΩΗ8ΚΩΗΑ-7ΒΓ 30/01/2017

Περί αποδοχής παραίτησης Ν, Γεωργαλά

ΑΔΑ: 7ΥΡΟΩΗΑ-ΔΕΞ 02/08/2016

Απόφαση ΕΕ για κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Χαλκιδέων, οικονομικού έτους 2017

ΑΔΑ: Ω3Υ7ΩΗΑ-ΙΩΚ 29/07/2016

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ: ΩΒ2ΓΩΗΑ-ΣΡΛ 30/06/2016

Εγκριση 1ης μείωσης πρόσθετης εγγυητικης επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ‘ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΥΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ’

ΑΔΑ: 77ΥΧΩΗΑ-ΟΜ5 25/02/2016
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP