Αποφάσεις

Η αρίθμ.461/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή αμοιβής συμβολαιογράφου»

ΑΔΑ: 60ΑΦΩΗΑ-ΡΟΣ 21/10/2020

Η αρίθμ.460/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς για τον διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου του έργου με τίτλο « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΛΕΥΚΑΝΤΙΟΥ , Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ , ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ , κατόπιν της θεομηνίας της 8ης & 9ης Αυγούστου 2020 ,προϋπολογισμού 284.436,00 € με Φ.Π.Α 24%».

ΑΔΑ: ΩΚΞ1ΩΗΑ-34Γ 20/10/2020

Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει) Μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Χαλκιδέων, για το Έργο με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”

ΑΔΑ: 60Ρ8ΩΗΑ-4Ν0 20/10/2020

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: ΨΒ1ΣΩΗΑ-Ν5Β 20/10/2020

Η αρίθμ.462-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Ανάκληση της 383/2020 Α.Ο.Ε και εκ νέου έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των συμβάσεων  μίσθωσης απορριμματοφόρων  για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 διακήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή  και αφορά τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19, ποσού των 89.930,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ” ».

ΑΔΑ: 9ΛΗΔΩΗΑ-ΨΑΑ 19/10/2020

Η αρίθμ.459/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου-Κατακύρωση) του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “Προμήθεια καυσίμων για τη θέρμανση κτιρίων και την κίνηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων καθώς και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Χαλκιδέων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού» για τα έτη 2020-2021, προϋπολογισμού 1.442.468,47 € με ΦΠΑ”» .

ΑΔΑ: 6ΜΤΓΩΗΑ-ΗΡΦ 19/10/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 90ΗΩΩΗΑ-ΕΗ3 16/10/2020

Η αρίθμ.443/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την “Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020”, προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμού των όρων διακήρυξης».

ΑΔΑ: 9ΒΘΟΩΗΑ-4ΜΞ 16/10/2020

Απόφαση Δημάρχου Χαλκιδέων για ορισμό χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος για το υπαίθριο εμπόριο

ΑΔΑ: 6Σ9ΑΩΗΑ-3Τ8 16/10/2020

Η αρίθμ.445/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: « Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την Ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Χρωμάτων Διαγραμμίσεων για Λαϊκές Αγορές προς Κάλυψη Επιτακτικών Αναγκών».

ΑΔΑ: 6ΙΟ2ΩΗΑ-Ω5Β 16/10/2020

Η αρίθμ.444/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:« Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την Ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Υλικών Απολύμανσης και Ψεκασμών προς Κάλυψη Επιτακτικών Αναγκών».

ΑΔΑ: 6Ο9ΥΩΗΑ-Φ13 16/10/2020

Η αρίθμ.446/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές – Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση “Υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων και κτηρίων του Δήμου Χαλκιδέων”, προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α για το έτος 2020-2021».

ΑΔΑ: Ω6ΨΒΩΗΑ-Γ75 16/10/2020

Ορισμός υπευθύνων για την εφαρμογή των μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού στον Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΜΟΕΩΗΑ-ΔΗΜ 16/10/2020

Η αρίθμ. 442/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα :«Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ΤΩΝ ΟΤΑ (Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.)».

ΑΔΑ: 9Ο72ΩΗΑ-5ΡΡ 15/10/2020

Έγκριση Κατάστασης Νο 11 για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης (αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών)

ΑΔΑ: 9Ω70ΩΗΑ-Ζ92 14/10/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP