Αποφάσεις

Η 13/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ».

ΑΔΑ: 6Ρ2ΦΩΗΑ-9Η7 21/01/2021

Η 11/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Προμήθειας αμμώδους και Διαβαθμισμένου Υλικού Λιθορροπής για την Αποκατάσταση της Αποσάρθρωσης των Ακτών του Παραλιακού Μετώπου στο Μπούρτζι και στο Λευκαντί της Δ.Ε. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων ένεκα της από 8 & 9/08/2020 Θεομηνίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 84.964,80 € με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΨΟΦΙΩΗΑ-ΙΒΖ 21/01/2021

Η 10/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρολογικών υλικών και πινάκων στις πληγείσες υποδομές για την αποκατάσταση της ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε. Ληλαντίων κατόπιν της από 8 & 9/8/2020 θεομηνίας- Κ.Α. Εσόδου 1325.0003, προϋπολογισμού 65.000,00€ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΨΡΠΑΩΗΑ-Π7Ζ 21/01/2021

Η 20/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικών για την εξυπηρέτηση των εκτάκτων αναγκών που παρουσιάστηκαν μετά τη σφοδρή κακοκαιρία θεομηνίας της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 (Θάλεια) που έπληξε το Δήμο Χαλκιδέων, προϋπολογισμού: 39.969,19€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.».

ΑΔΑ: 6ΠΒΓΩΗΑ-ΦΙΡ 21/01/2021

Η 12/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Επανακαθορισμός της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του έργου: «Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Ανάπτυξη και Λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς της Χαλκίδας» με συστημικό αριθμό ‘93504’».

ΑΔΑ: Ω8Ρ7ΩΗΑ-1Ξ1 19/01/2021

Η 16/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της υπ. αρ. 83/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 9ΥΓΜΩΗΑ-ΖΜΜ 19/01/2021

Η 15/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της αρ. 55/2020 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας».

ΑΔΑ: Ω2ΗΣΩΗΑ-ΖΡΞ 19/01/2021

Η 14/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της αρ. 80/2020 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας».

ΑΔΑ: ΨΑΤ5ΩΗΑ-ΣΒΘ 19/01/2021

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: 6ΕΥΞΩΗΑ-ΩΝΠ 15/01/2021

Η 2/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021».

ΑΔΑ: ΩΣΨΖΩΗΑ-ΚΒ3 14/01/2021

Η 1/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣEI ΤΟΥ Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 Τ.Α.), ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021».

ΑΔΑ: 91Ψ6ΩΗΑ-7ΤΔ 14/01/2021

Η 4/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της υπ. αρ. 79/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά τον απολογισμό εσόδων εξόδων χρήσεως 2019 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας».

ΑΔΑ: ΨΝΝΞΩΗΑ-Θ6Φ 11/01/2021

Η 3/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των Συμβάσεων Μισθώσεων απορριμματοφόρων και μηχανημάτων για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου».

ΑΔΑ: 62ΙΟΩΗΑ-ΥΜ3 05/01/2021

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΑΔΑ: Ψ0Ε1ΩΗΑ-ΥΙΝ 04/01/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΑΔΑ: Ω10ΑΩΗΑ-ΥΜΦ 31/12/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP