Αποφάσεις

Έγκριση κατ΄εξαιρεσης οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΛΣ3ΩΗΑ-ΗΜΥ 03/08/2020

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΡΕΜΑ Η΄ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΑΥΛΊΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΊΔΑΣ- ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΔΑ: 69Ν5ΩΗΑ-ΣΓ4 30/07/2020

ΑΔΕΙΑ IΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Β’ ΒΡΕΦΙΚΟΥ –ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: ΨΓ5ΤΩΗΑ-3Ν6 30/07/2020

H 281/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Οικονομική προσφορά) για τον διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επείγουσα αντιστήριξη για άρση της επικινδυνότητας τμήματος της οδού Στύρων και τμήματος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου

ΑΔΑ: 6ΧΝΤΩΗΑ-2Ψ2 30/07/2020

ΑΔΕΙΑ IΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: Ω5ΑΞΩΗΑ-ΦΜ4 30/07/2020

ΑΔΕΙΑ IΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Β’ ΒΡΕΦΙΚΟΥ –ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: 6ΟΥΣΩΗΑ-ΡΩΧ 30/07/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ, Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ, Δ.Ε. Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ, Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

ΑΔΑ: 6ΠΣΖΩΗΑ-ΖΥΑ 30/07/2020

H 285/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο ΔΕΔΔΗΕ που αφορά ηλεκτροδότηση φωτιστικών σωμάτων στη Δροσιά της Δ.Ε. Ανθηδώνας

ΑΔΑ: ΨΩΙ5ΩΗΑ-1ΩΨ 29/07/2020

Η 284/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο ΔΕΔΔΗΕ που αφορά επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Ξηρόβρυση Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ω7ΝΦΩΗΑ-Δ1Ψ 29/07/2020

Η 283/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο ΔΕΔΔΗΕ που αφορά επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Έξω Παναγίτσας-Αγίων Αναργύρων

ΑΔΑ: ΩΓ33ΩΗΑ-5ΨΕ 29/07/2020

Η 277/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, τριετούς διάρκειας

ΑΔΑ: Ω7ΤΕΩΗΑ-ΡΟΝ 29/07/2020

Η 279/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοφυλακίων – οστεοθυρίδων», προϋπολογισμού 48.608,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 6ΩΚ5ΩΗΑ-ΡΝΙ 29/07/2020

Η 280/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αρ. 9/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Α.Ε. Εκμετάλλευσης Περιουσίας Χαλκίδας που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Α.Ε.

ΑΔΑ: ΨΣ32ΩΗΑ-ΝΔ8 29/07/2020

Η 282/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού για την ανάθεση συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, αφορά τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19, προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΨΒΥΤΩΗΑ-ΙΞΕ 29/07/2020

Η 238/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Χαλκιδέων (Δ.Ε. Ανθηδόνας, Δ.Ε. Αυλίδας Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, Δ.Ε. Χαλκίδας), προϋπολογισμού 198.400,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 και καθορισμού των όρων διακήρυξης

ΑΔΑ: Ω19ΚΩΗΑ-ΨΜΥ 29/07/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP