Αποφάσεις

Σε ορθή επανάληψη η 14/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού», προϋπολογισμού 641.156,84 ευρώ με ΦΠΑ για τα έτη 2019-2020

ΑΔΑ: Ω99ΚΩΗΑ-Μ4Ο 23/01/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΑΔΑ: ΨΦΒΧΩΗΑ-2ΜΟ 23/01/2020

Η 31/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αρ. 96/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας

ΑΔΑ: 61Χ1ΩΗΑ-ΩΛ2 23/01/2020

Η 30/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αρ. 51/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την έκθεση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2019 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6Χ4ΨΩΗΑ-ΡΝΒ 23/01/2020

Η 32/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αρ. 102/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΔΜΓΩΗΑ-ΛΔΒ 23/01/2020

Η 29/2020 απόφαση Οικονομική; Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αρ. 53/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά τον απολογισμό εσόδων εξόδων χρήσεως 2018 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΨΒΞΖΩΗΑ-1ΑΤ 23/01/2020

Η 33/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αρ. 85/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την ορθή απεικόνιση ως προς τον τύπο της έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2019 της υπ’ αρ. 37/2019 Α.Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΚ6ΟΩΗΑ-ΧΝΡ 23/01/2020

Η 34/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αρ. 86/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την ορθή απεικόνιση ως προς τον τύπο της έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου 2019 της υπ’ αρ. 48/2019 Α.Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΓΤΑΩΗΑ-Ο4Α 23/01/2020

Η 35/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αρ. 87/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την ορθή απεικόνιση ως προς τον τύπο της έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2019 της υπ’ αρ. 75/2019 Α.Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ω094ΩΗΑ-Ζ9Ρ 23/01/2020

Η 9/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καινούριων ελαστικών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΨΙ5ΘΩΗΑ-ΗΝΤ 23/01/2020

H 36/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αρ. 84/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την ορθή απεικόνιση ως προς τον τύπο της έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου 2018 της υπ’ αρ. 8/2019 Α.Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6Δ4ΙΩΗΑ-Υ5Μ 23/01/2020

Η 15/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές) & 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Οικονομική προσφορά) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων – ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού του Δήμου Χαλκιδέων – των Νομικών προσώπων αυτού Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., και των μονάδων της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού 358.533,26 ευρώ με Φ.Π.Α. για τα έτη 2019-2020

ΑΔΑ: 6ΦΥΘΩΗΑ-ΞΚΕ 23/01/2020

Η 12/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ου Πρακτικού (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνικά-Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Ανταλλακτικών Συντήρησης Παλαιών Κάδων Απορριμμάτων», προϋπολογισμού 72.874,80€ με ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΩΩΥΩΩΗΑ-ΛΟΡ 23/01/2020

Η 13/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του μουσικού γυμνασίου Χαλκίδας για τις ανάγκες της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου», προϋπολογισμού 69.353,20 Ευρώ με Φ.Π.Α. έτους 2019-2020

ΑΔΑ: 6ΔΜ0ΩΗΑ-6ΛΕ 23/01/2020

Η 11/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανανέωση Σύμβασης συλλογής Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

ΑΔΑ: ΩΜ5ΔΩΗΑ-ΘΑ6 23/01/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP