Αποφάσεις

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: 6Υ3ΟΩΗΑ-64Ο 15/02/2019

Υπερωριακή απογευματινή απασχόληση καθώς και απασχόληση αργιών, Κυριακών και εξαιρέσιμων (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας εργασίας) των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ/νσης Προσόδων του Δήμου Χαλκιδέων, του α΄εξαμήνου 2019

ΑΔΑ: ΨΑΒΖΩΗΑ-ΝΦΠ 12/02/2019

Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής και νυχτερινής απασχόλησης , καθώς και απασχόλησης αργιών, Κυριακών και εξαιρεσίμων πέραν της υποχρεωτικής των υπαλλήλων του Δήμου Χαλκιδέων για το το έτους 2019

ΑΔΑ: ΨΥ8ΝΩΗΑ-ΥΓΘ 12/02/2019

“Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την άσκηση των καθηκόντων των ληξιάρχων του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2019”

ΑΔΑ: 62Γ2ΩΗΑ-ΛΩΠ 12/02/2019

Νυχτερινή απασχόληση καθώς και απασχόληση αργιών, Κυριακών και εξαιρέσιμων (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας εργασίας) των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , και απασχόληση αργιών, Κυριακών και εξαιρέσιμων (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας εργασίας), υπερωριακή απογευματινή απασχόληση καθώς και απασχόληση αργιών, Κυριακών και εξαιρέσιμων των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ/νσης Προσόδων του Δήμου Χαλκιδέων, για το έτος 2019

ΑΔΑ: ΩΥΛΗΩΗΑ-ΩΘ5 12/02/2019

Τροποποίηση και Συμπλήρωση της 3609/2018 Απόφασης Δημάρχου περί «ορισμού υπηρεσιακών προϊσταμένων του Δήμου για την συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και τις ΠΕΔ, στο πλαίσιο του έργου “Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού – πιλοτική λειτουργία”»

ΑΔΑ: ΨΕΘΡΩΗΑ-Ω4Ψ 06/02/2019

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χαλκιδέων, για το προσωπικό του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.

ΑΔΑ: ΩΩΧΗΩΗΑ-ΦΘΜ 16/01/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – Ορισμός υπαλλήλων στο gov.hub.gr

ΑΔΑ: 6ΘΩΡΩΗΑ-ΤΦΡ 15/01/2019

Απόφαση Εκτελ. Επιτροπής (3/2018) για τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΨΘ0ΩΗΑ-ΩΡΝ 14/12/2018

Τροποποίηση και Συμπλήρωση της 3218/2017 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού ομάδας εργασίας, για το συντονισμό και την προετοιμασία της ΣΒΑΑ (Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) Χαλκίδας και του Σχεδίου Δράσης ΟΧΕ (Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης)

ΑΔΑ: Ψ9ΚΨΩΗΑ-3ΑΝ 27/11/2018

Ορισμός υπαλλήλου για έλεγχο εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ω57ΔΩΗΑ-2ΗΝ 11/10/2018

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Καταγραφής Φυσικών Καταστροφών Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 9ΩΡ3ΩΗΑ-Δ9Λ 04/10/2018

Απευθείας ανάθεση για Παροχή Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προκειμένου να Εκπονηθούν Οριστικές Μελέτες για να Υποβληθεί Πρόταση του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Χαλκίδας” έτσι ώστε να είναι Εφικτή η Υλοποίησή τους» .

ΑΔΑ: ΩΤΔΑΩΗΑ-5ΑΒ 25/09/2018

Συμπλήρωση συσταθείσας επιτροπής για επανασύνδεση ρεύματος (3)

ΑΔΑ: 6Φ0ΞΩΗΑ-Σ3Τ 24/09/2018

Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΣΘΡΩΗΑ-2ΑΣ 11/09/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP