Αποφάσεις

Απόφαση ΕΕ Δήμου Χαλκιδέων για παραπομπή υπαλλήλου στο Πειθαρχικό

ΑΔΑ: 6229ΩΗΑ-ΜΘΦ 28/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6229ΩΗΑ-ΜΘΦ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 4/2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2020».

ΑΔΑ: 69ΛΑΩΗΑ-ΦΤΔ 27/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΛΑΩΗΑ-ΦΤΔ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Παράταση συνολικής διάρκειας της με αρ. πρωτ. 20994/08-06-2018 Σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Δήμου Χαλκιδέων», για τις «Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στον Κανονισμό στον Κανονισμό για τη Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)»

ΑΔΑ: 6ΕΚΦΩΗΑ-Τ57 07/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΚΦΩΗΑ-Τ57?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Χορήγηση πρ. άδειας γηπέδου Πάρκου Λαού

ΑΔΑ: 6Ε7ΧΩΗΑ-Μ75 24/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ε7ΧΩΗΑ-Μ75?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Χορήγηση πρ. άδειας γηπέδου Παραλίας Αυλίδας

ΑΔΑ: 6ΔΡΜΩΗΑ-54Ν 24/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΡΜΩΗΑ-54Ν?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Χορήγηση πρ. άδειας γηπέδου Βαθέος

ΑΔΑ: 6Μ4ΞΩΗΑ-ΡΟΞ 24/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ4ΞΩΗΑ-ΡΟΞ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Χορήγηση πρ. άδειας γήπεδο Αφρατίου

ΑΔΑ: ΩΧ1ΑΩΗΑ-3ΕΧ 24/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧ1ΑΩΗΑ-3ΕΧ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: 6Υ3ΟΩΗΑ-64Ο 15/02/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Υ3ΟΩΗΑ-64Ο?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Υπερωριακή απογευματινή απασχόληση καθώς και απασχόληση αργιών, Κυριακών και εξαιρέσιμων (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας εργασίας) των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ/νσης Προσόδων του Δήμου Χαλκιδέων, του α΄εξαμήνου 2019

ΑΔΑ: ΨΑΒΖΩΗΑ-ΝΦΠ 12/02/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΒΖΩΗΑ-ΝΦΠ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής και νυχτερινής απασχόλησης , καθώς και απασχόλησης αργιών, Κυριακών και εξαιρεσίμων πέραν της υποχρεωτικής των υπαλλήλων του Δήμου Χαλκιδέων για το το έτους 2019

ΑΔΑ: ΨΥ8ΝΩΗΑ-ΥΓΘ 12/02/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥ8ΝΩΗΑ-ΥΓΘ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

“Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την άσκηση των καθηκόντων των ληξιάρχων του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2019”

ΑΔΑ: 62Γ2ΩΗΑ-ΛΩΠ 12/02/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/62Γ2ΩΗΑ-ΛΩΠ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Νυχτερινή απασχόληση καθώς και απασχόληση αργιών, Κυριακών και εξαιρέσιμων (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας εργασίας) των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , και απασχόληση αργιών, Κυριακών και εξαιρέσιμων (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας εργασίας), υπερωριακή απογευματινή απασχόληση καθώς και απασχόληση αργιών, Κυριακών και εξαιρέσιμων των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ/νσης Προσόδων του Δήμου Χαλκιδέων, για το έτος 2019

ΑΔΑ: ΩΥΛΗΩΗΑ-ΩΘ5 12/02/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΛΗΩΗΑ-ΩΘ5?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Τροποποίηση και Συμπλήρωση της 3609/2018 Απόφασης Δημάρχου περί «ορισμού υπηρεσιακών προϊσταμένων του Δήμου για την συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και τις ΠΕΔ, στο πλαίσιο του έργου “Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού – πιλοτική λειτουργία”»

ΑΔΑ: ΨΕΘΡΩΗΑ-Ω4Ψ 06/02/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΘΡΩΗΑ-Ω4Ψ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χαλκιδέων, για το προσωπικό του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.

ΑΔΑ: ΩΩΧΗΩΗΑ-ΦΘΜ 16/01/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΩΧΗΩΗΑ-ΦΘΜ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – Ορισμός υπαλλήλων στο gov.hub.gr

ΑΔΑ: 6ΘΩΡΩΗΑ-ΤΦΡ 15/01/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΩΡΩΗΑ-ΤΦΡ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP