Αποφάσεις

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΔΟΜ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΑΔΑ: 9Π1ΙΩΗΑ-7ΨΗ 05/02/2024

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣYΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΑΔΑ: ΨΤ0ΕΩΗΑ-ΒΧΖ 05/02/2024

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΑΔΑ: ΨΔΤ4ΩΗΑ-8Ρ2 05/02/2024

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΛΕΒΑΡΗ ΤΕΕΑ

ΑΔΑ: ΨΗΛΗΩΗΑ-ΖΕΞ 05/02/2024

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΛΕΒΑΡΗ 2024

ΑΔΑ: ΨΤΓΩΩΗΑ-Ω5Ξ 05/02/2024

Η με αριθμ.37/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Περί ορισμού μελών επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής των συνεχιζόμενων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του πρώην Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ) για το έτος 2024»

ΑΔΑ: Ψ17ΝΩΗΑ-ΚΚ6 02/02/2024

Η με αριθμ. 36/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα:«Περί ορισμού μελών επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής των συνεχιζόμενων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του πρώην Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ) για το έτος 2024»

ΑΔΑ: ΨΦΨΛΩΗΑ-Κ5Κ 02/02/2024

Η με αριθμ. 47/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη με θέμα:« Περί ελέγχου του Ο.Π.Δ. (στοχοθεσία) οικ. έτους 2024».

ΑΔΑ: 6ΧΥΘΩΗΑ-ΣΟΙ 02/02/2024

Η με αριθμ.43/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης Πρακτικών για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5437/22-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV14046304 2023-12-22) για την προμήθεια χημικού υλικού για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαλκίδας »

ΑΔΑ: ΨΠΝ9ΩΗΑ-Ν29 02/02/2024

Η με αριθμ. 46/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Περί Κατάρτισης “Σχεδίου” Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων Οικ. Έτους 2024 μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α».

ΑΔΑ: 6ΩΗΣΩΗΑ-0ΦΧ 01/02/2024

Υπερωριακή απογευματινή απασχόληση μηνός Ιανουαρίου 2024.

ΑΔΑ: ΨΩΖΦΩΗΑ-ΗΑ6 01/02/2024

Η με αριθμ. 35/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης μεταφοράς των υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων / λυόμενων νομικών προσώπων και κλείσιμο αυτών»

ΑΔΑ: 97ΧΚΩΗΑ-3ΕΒ 01/02/2024

Συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον Δήμο Χαλκιδέων, από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο ΔΟΑΠΠΕΧ.

ΑΔΑ: ΨΚΙΛΩΗΑ-ΒΟΓ 31/01/2024

Συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον Δήμο Χαλκιδέων, από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο ΔΟΠΠΑΧ.

ΑΔΑ: ΨΝΤΘΩΗΑ-ΨΔΣ 31/01/2024

Η με αριθμ. 2/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Περί εκλογής Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής»

ΑΔΑ: 99ΟΖΩΗΑ-98Π 31/01/2024
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP