Αποφάσεις

Η 135/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. ΚΥΑ 47458ΕΞ2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’)»

ΑΔΑ: ΨΩ1ΞΩΗΑ-ΚΦ2 28/05/2020

Η 134/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: για το έτος 2020, προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΩΡΒΗΩΗΑ-6ΡΟ 27/05/2020

Η 125/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (αποσφράγιση Δικαιολογητικών συμμετοχής -Οικονομικής προσφοράς) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: ».

ΑΔΑ: ΨΕ3ΟΩΗΑ-81Π 26/05/2020

Η 124/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020».

ΑΔΑ: ΩΓΜΒΩΗΑ-8Κ9 26/05/2020

Η 126/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (αποσφράγιση Δικαιολογητικών συμμετοχής -Οικονομικής προσφοράς) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: ».

ΑΔΑ: ΩΙ3ΙΩΗΑ-ΥΘ5 26/05/2020

Η 127/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: ».

ΑΔΑ: ΨΣΚΖΩΗΑ-ΖΦΘ 26/05/2020

Η 128/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: ”Ανακατασκευή χώρου γηπέδου στο Φάρο Αυλίδας”, προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 9ΟΔΘΩΗΑ-6ΜΣ 26/05/2020

Η 129/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ1/2020».

ΑΔΑ: Ω6Γ8ΩΗΑ-3ΒΛ 26/05/2020

Η 130/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ10/2020».

ΑΔΑ: ΩΧΣ9ΩΗΑ-Λ9Λ 26/05/2020

Η 132/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας».

ΑΔΑ: 9Ψ92ΩΗΑ-ΝΝΟ 26/05/2020

Η 133/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: ”Επισκευή οδών Δήμου Χαλκιδέων”, προϋπολογισμού 56.245,06 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 6Σ3ΠΩΗΑ-ΓΝΝ 26/05/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ ‘ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ’

ΑΔΑ: 94Ο4ΩΗΑ-0ΜΧ 13/05/2020

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των κατανεμηθέντων στις εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων, υλικών (συσκευασμένων αντισηπτικών).

ΑΔΑ: ΩΧΧΖΩΗΑ-ΚΥ0 13/05/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Ω7ΖΔΩΗΑ-ΡΤΟ 13/05/2020

Η αρ.114/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: »

ΑΔΑ: ΨΦΖ9ΩΗΑ-ΜΞΝ 13/05/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP