Η 40/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣEI ΤΟΥ Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 Τ.Α.), ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΑΔΑ: 61Η8ΩΗΑ-Α02
Ημ. Απόφ.: 12/02/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/61Η8ΩΗΑ-Α02"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP