Η 51/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων και των Νομικών Προσώπων αυτού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάση τιμής ειδικότερα για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας ενώ για τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 1.593.183,24 ευρώ με ΦΠΑ για τα έτη 2019-2020 και καθορισμού των όρων διακήρυξης».

ΑΔΑ: Ψ309ΩΗΑ-Ο7Γ
Ημ. Απόφ.: 01/03/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP