Η 533/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και καθορισμός όρων πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου σύνταξης μελέτης “Αποκατάσταση Υφισταμένων Υποδομών Κοινοχρήστου Χώρου Παραλιακού Μετώπου Μπουρτζίου Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων κατόπιν Θεομηνίας της 8 & 9/08/2020’’ χωρίς την ύπαρξη πίστωσης στον Π/Υ βάσει της παρ. 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06( Κ.Δ.Κ )».

ΑΔΑ: ΩΓΒ1ΩΗΑ-ΥΙ0
Ημ. Απόφ.: 19/11/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓΒ1ΩΗΑ-ΥΙ0"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP