Η αρίθμ.445/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: « Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την Ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Χρωμάτων Διαγραμμίσεων για Λαϊκές Αγορές προς Κάλυψη Επιτακτικών Αναγκών».

ΑΔΑ: 6ΙΟ2ΩΗΑ-Ω5Β
Ημ. Απόφ.: 16/10/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΟ2ΩΗΑ-Ω5Β"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP