Η με αριθμ.156/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης της απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με την παρ.2γ.του άρθρου 32, του Ν 4412/2016 & με το άρθρο 32 Α ,του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν.4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και όπως αυτός ισχύει σήμερα) για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο “Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και δοκιμές στο χώρο του κτιριακού συγκροτήματος των ΕΠΑΛ και διεξαγωγή συμπερασμάτων”».

ΑΔΑ: 6Σ4ΑΩΗΑ-Ξ03
Ημ. Απόφ.: 18/05/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Σ4ΑΩΗΑ-Ξ03"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP