Η με αριθμ. 266/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:.«Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο “Αναβάθμιση Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού με Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας”, προϋπολογισμού 199.959,25 € ευρώ με Φ.Π.Α και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού»

ΑΔΑ: ΨΦΘ7ΩΗΑ-ΖΒΛ
Ημ. Απόφ.: 07/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΘ7ΩΗΑ-ΖΒΛ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP