Η με αριθμ. 287/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου για 3 μήνες κατ’ εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 για τον υπολογισμό της αξίας της σύμβασης και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 88.479,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13% και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού»

ΑΔΑ: 6ΤΣ5ΩΗΑ-ΩΥ0
Ημ. Απόφ.: 06/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΣ5ΩΗΑ-ΩΥ0"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP