Η με αριθμ. 336/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού κάτω των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Ψηφιακό Παρατηρητήριο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας στις Νέες Συνθήκες της Αγοράς και της Ανταγωνιστικότητας», απόφ. διακήρυξης: 243/2023 (ΑΔΑ: 98ΜΚΩΗΑ-Θ6Α), αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 205368»

ΑΔΑ: 6437ΩΗΑ-Τ43
Ημ. Απόφ.: 16/11/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6437ΩΗΑ-Τ43"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP