Η με αριθμ.370/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 180150 του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ”».

ΑΔΑ: ΩΖΣΥΩΗΑ-Φ8Λ
Ημ. Απόφ.: 12/10/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΣΥΩΗΑ-Φ8Λ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP