Η με αριθμ.388/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων, άνω των ορίων, για την υλοποίηση της σύμβασης 1: “Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης Δήμου Χαλκιδέων ”, στο πλαίσιο του ως άνω έργου, προϋπολογισμού: 2.940.536,00 € με ΦΠΑ., απόφαση διακήρυξης: 268/2023 (ΑΔΑ:6828ΩΗΑ-ΒΒ1), αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 221210».

ΑΔΑ: ΨΖ0ΛΩΗΑ-ΗΙΨ
Ημ. Απόφ.: 11/01/2024
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖ0ΛΩΗΑ-ΗΙΨ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP