Η με αριθμ.417/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:« Περί έγκρισης Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 183957 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ», προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α 24%»

ΑΔΑ: 6ΔΕΝΩΗΑ-ΙΥΝ
Ημ. Απόφ.: 18/11/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΕΝΩΗΑ-ΙΥΝ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP