Η με αριθμ. 475/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 189970 του έργου με τίτλο: “Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας”»:

ΑΔΑ: 6ΞΖΣΩΗΑ-51Ι
Ημ. Απόφ.: 22/09/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΖΣΩΗΑ-51Ι"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP