Η με αριθμ.478/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 190796 του έργου με τίτλο: “Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας”»

ΑΔΑ: ΨΗΚΥΩΗΑ-Α65
Ημ. Απόφ.: 22/09/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΚΥΩΗΑ-Α65"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP