Η με αριθμ. 481/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:191641 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Βελτίωση προσβασιμότητας και υποδομών κεντρικών οδών κοινότητας Χαλκίδας ”»

ΑΔΑ: ΨΤ7ΒΩΗΑ-3Μ1
Ημ. Απόφ.: 23/09/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤ7ΒΩΗΑ-3Μ1"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP