Η με αριθμ.495/2022 απόφαση Οικονομικής με θέμα: «Περί έγκρισης Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 191642 του έργου με τίτλο: “ Αποκατάσταση Κ.Χ. στη Ν.Αρτάκη μετά την θεομηνία ΄΄Θάλεια ΄΄ ”»

ΑΔΑ: 9ΞΦΝΩΗΑ-ΔΦΣ
Ημ. Απόφ.: 22/09/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΞΦΝΩΗΑ-ΔΦΣ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP