Η με αριθμ. 61/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) με τίτλο.: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου», συνολικού προϋπολογισμού 629.867,30 € με 24% Φ.Π.Α, για τα έτη 2022-2023.»

ΑΔΑ: ΨΟΒΗΩΗΑ-Μ1Ε
Ημ. Απόφ.: 15/03/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΒΗΩΗΑ-Μ1Ε"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP