Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 206/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση 3ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (έλεγχος δικαιολογητικών «Προσωρινού Αναδόχου – Κατακύρωση) » του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τΙτλο: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μΙσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών με δικαίωμα αγοράς των ειδών με την καταβολή εΙκοσι (20) ισόποσων τριμηνιαίων μισθωμάτων», προϋπολογισμού: 643.468,00 € με Φ.Π.Α., με Α/Α ΣΥΣΤΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 100479, 102374, 102375.»

ΑΔΑ: Ψ71ΛΩΗΑ-8ΕΚ
Ημ. Απόφ.: 16/06/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ71ΛΩΗΑ-8ΕΚ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP