Περί ΄Έγκρισης Πρόσληψης Προσωπικού στο πλαίσιο Υλοποίησης της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο” και του Υποέργου 1 αυτής, με Κωδ. (MIS) ΟΠΣ 5000973 στο Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020»

ΑΔΑ: 6ΓΨ0ΩΗΑ-ΧΣΥ
Ημ. Απόφ.: 13/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΨ0ΩΗΑ-ΧΣΥ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP