Αποφάσεις

Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Χαλκιδέων με το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

ΑΔΑ: 6ΓΙ9ΩΗΑ-4Ξ9 28/01/2020

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ»

ΑΔΑ: ΩΛΛΟΩΗΑ-28Λ 28/01/2020

Περί απόδοσης ποσού 13.200,00 € στην Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

ΑΔΑ: 668ΒΩΗΑ-ΞΥΨ 28/01/2020

Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής για θέματα που αφορούν την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων

ΑΔΑ: 6Δ4ΜΩΗΑ-ΑΛ0 27/01/2020

Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής για θέματα που αφορούν την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε χώρους τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας, για το έτος 2020

ΑΔΑ: ΨΘΛΑΩΗΑ-25Γ 27/01/2020

Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας, τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας, ως πολυσύχναστων ή όχι, για το έτος 2020

ΑΔΑ: ΨΟΩΦΩΗΑ-ΨΧ2 27/01/2020

Περί συμπληρωματικής αποδοχής – κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

ΑΔΑ: 61Ω6ΩΗΑ-Ε26 27/01/2020

Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συνοδά έργα υποδομών – δικτύων νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδος»

ΑΔΑ: 600ΑΩΗΑ-ΘΚ4 23/01/2020

Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»

ΑΔΑ: 66Φ1ΩΗΑ-ΞΑΑ 23/01/2020

Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

ΑΔΑ: ΩΒΦ4ΩΗΑ-9Ψ8 23/01/2020

Περί έγκρισης τροποποίησης µελέτης εφαρµογής της οδού (305Β) Αλµυροποτάµου στα πλαίσια του έργου: <Συνοδά Έργα Υποδοµών – ∆ικτύων Νέου Γενικού Νοσοκοµείου Χαλκίδας (υπ. αρ. 189/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΩΧΠΩΗΑ-ΜΙΕ 23/01/2020

Περί έγκρισης Υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 73 & 74 του Σχεδίου Πόλης Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 214/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 65ΛΑΩΗΑ-Σ4Π 23/01/2020

Περί απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένου περιπτέρου στον πεζόδρομο μπροστά από το δημοτικό σχολείο Φύλλων της Δ.Ε. Ληλαντίων (υπ. αρ. 215/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΧΑ1ΩΗΑ-ΡΟΑ 23/01/2020

Περί καθορισμού δόσεων τέλους Κοινοχρήστων Χώρων

ΑΔΑ: ΩΖΜ7ΩΗΑ-ΒΚ2 23/01/2020

Περί αίτησης – υπομνήματος των Αναστασιάδου ∆ανάης-Αγάπης και ∆έσποινας σχετικά µε την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 860 & 861 στη συνοικία Ζ Χαλκίδας, για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία τους, σε συµµόρφωση προς την αριθµ.215/2011 απόφαση ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (υπ. αρ. 186/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΜΠΖΩΗΑ-6ΣΚ 22/01/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP