Αποφάσεις

Περί αποδοχής –Β΄ κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

ΑΔΑ: 62ΑΡΩΗΑ-ΛΣΜ 25/05/2020

Περί λήψης μέτρων για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους προς αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19

ΑΔΑ: ΨΙ81ΩΗΑ-Σ7Ρ 28/04/2020

«Περί έγκρισης απαλλαγής καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος για παραχώρησης απλής χρήσης προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αρμοδιότητας Δήμου Χαλκιδέων, σε συνέχεια των κυβερνητικών μέτρων περιορισμού της διασποράς του COVID-19»

ΑΔΑ: ΨΧΦ4ΩΗΑ-7ΟΕ 28/04/2020

Περί έγκρισης 2ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2020

ΑΔΑ: Ω8Ρ0ΩΗΑ-ΤΟΨ 28/04/2020

Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 (υπ. αρ. 52/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΑΔΑ: ΨΛ9ΤΩΗΑ-Π9Κ 27/04/2020

Περί ορισμού εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας και επιλογής κτιρίου για τη μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΡΡΒΩΗΑ-ΕΟ4 27/04/2020

Περί έγκρισης υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 88 & 89 του Σχεδίου Πόλης Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 17/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 9ΟΡΖΩΗΑ-Υ9Τ 23/04/2020

Περί τρόπου εκτέλεσης έργων

ΑΔΑ: 6ΔΗ5ΩΗΑ-ΣΔΦ 23/04/2020

Περί έγκρισης πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν. Z΄

ΑΔΑ: Ψ7ΘΜΩΗΑ-ΝΚΧ 23/04/2020

Περί έγκρισης πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν. Α΄

ΑΔΑ: 6ΥΙ0ΩΗΑ-3Υ7 23/04/2020

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: Ψ442ΩΗΑ-Ο6Ζ 23/04/2020

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΔΑ: 64ΡΣΩΗΑ-2ΕΘ 23/04/2020

Περί κατανομής υπολοίπου χρηματοδότησης πολιτικής προστασίας

ΑΔΑ: ΩΚΦ1ΩΗΑ-ΒΡ2 23/04/2020

Περί 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020 (υπ. αρ. 86/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΩΤΞΕΩΗΑ-ΙΥΧ 22/04/2020

Περί παροχής εξουσιοδότησης στον υπάλληλο του Δήμου Χαλκιδέων κ. Κολούτσο Δημήτριο

ΑΔΑ: ΨΟΒΗΩΗΑ-ΣΘ5 22/04/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP