Αποφάσεις

21. Περί έγκρισης του από 15 – 11 – 2018 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προκειμένου να Εκπονηθούν Οριστικές Μελέτες για να Υποβληθεί Πρόταση του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Χαλκίδας” έτσι ώστε να είναι Εφικτή η Υλοποίησή τους»

ΑΔΑ: 6ΠΕ5ΩΗΑ-ΜΓ9 12/12/2018

Περί Παραλαβής και έγκρισης τευχών δημοπράτησης ΣΑΥ ΦΑΥ μελέτης χρηματοοικονομικής ανάλυσης – φακέλου χρηματοδότησης της μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ (GREEN POINT) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.

ΑΔΑ: 7ΔΨ4ΩΗΑ-8Σ6 12/12/2018

Περί αποδοχής των Όρων της Πρόσκλησης και Έγκρισης Υποβολής Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Χαλκιδέων, στην πρόσκληση υπ’ αριθ. πρωτ. 1679/12-06-2018 (και της 3155/24-10-2018 1ης τροποποίησης αυτής) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020, με Τίτλο “Χαλκίδα, Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – Βιώσιμη και έξυπνη πόλη”

ΑΔΑ: 6ΣΔ1ΩΗΑ-8ΙΝ 12/12/2018

Περί ψήφισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων Οικ. Έτους 2019

ΑΔΑ: ΩΤΒΙΩΗΑ-1ΑΙ 03/12/2018

Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Χαλκιδέων της 31ης-12-2017

ΑΔΑ: 7ΜΥΕΩΗΑ-40Θ 30/11/2018

Περί έγκρισης Ταμιακού απολογισμού Δήμου Χαλκιδέων, οικον. έτους 2017

ΑΔΑ: 6ΩΛΤΩΗΑ-ΩΥΞ 30/11/2018

Περί έγκρισης μελέτης του υποέργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΚΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ της πράξης ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΔΑ: 7Υ56ΩΗΑ-ΨΥΟ 26/11/2018

Περί Έγκρισης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Εμπορικού & Βιομηχανικού Συλλόγου Χαλκίδας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ : 2658), όπως ισχύει, της Ε.Υ.Δ. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) για την Υποβολή Πρότασης Συγχρηματοδότησης της Πράξης με Τίτλο “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” (“ΑΚΕ Χαλκίδας”), από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΔΑ: ΨΔ3ΔΩΗΑ-ΨΦΤ 26/11/2018

Περί Αποδοχής Όρων Πρόσκλησης με Κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ : 2658) , όπως ισχύει, της Ε.Υ.Δ. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και Υποβολής Πρότασης για Συγχρηματοδότηση της Πράξης με Τίτλο “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” (“ΑΚΕ Χαλκίδας”), από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΔΑ: 96Μ1ΩΗΑ-ΒΗΠ 26/11/2018

Περί γνωμοδότησης για την ίδρυση Γ΄ Λυκειακής τάξης του Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΨΓΘΧΩΗΑ-ΑΨ4 26/11/2018

Περί εκλογής νέου Αντιπροέδρου του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ανεξαρτητοποίησης της Αντιπροέδρου.

ΑΔΑ: 7853ΩΗΑ-0Α1 22/11/2018

Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2018 (535/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΩΗΑΑΩΗΑ-Θ9Φ 20/11/2018

Περί αναβάθμισης οδών και πεζοδρομίων πόλεως Χαλκίδας (224/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6Φ1ΘΩΗΑ-ΓΛΕ 20/11/2018

Περί κατάργησης θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης του κουβουκλίου του (217/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 649ΖΩΗΑ-Μ2Π 12/11/2018

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (214/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΒΑΜΩΗΑ-Δ19 12/11/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP