Αποφάσεις

Περί αποδοχής όρων πρόσκλησης με κωδ. 075 (Α/Α ΟΠΣ 2309, έκδοση: 1/0), της Ε.Υ.Δ. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και Υποβολής Πρότασης για συγχρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΑΔΑ: Ω8ΝΤΩΗΑ-ΟΗ3 12/02/2018

Περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΟΥ» του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΒΑΑΩΗΑ-9ΩΞ 12/02/2018

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: 7Θ1ΝΩΗΑ-7ΘΨ 12/02/2018

Περί έγκρισης μελέτης ανάπλασης του παραλιακού μετώπου Ν. Αρτάκης και τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης των οδών με αριθμούς 1 έως 25 που περιλαμβάνονται στην Πράξη Εφαρμογής 13/2000 της Νέας Αρτάκης Ι του Δήμου Χαλκιδέων (1/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΥΕΩΩΗΑ-ΣΛ9 12/02/2018

Περί τμηματικής εφαρμογής σχεδίου πόλεως στη συνοικία Ζ΄ (212/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 674ΥΩΗΑ-09Χ 07/02/2018

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις εκδηλώσεις του θαλασσινού καρναβαλιού στις 17 & 18 Φεβρουαρίου 2018 (22/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6Η21ΩΗΑ-ΔΤΔ 07/02/2018

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ. (12/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΞΤ5ΩΗΑ-Ε1Γ 05/02/2018

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ. (13/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΦ43ΩΗΑ-ΝΣΜ 05/02/2018

Περί άδειας τοποθέτησης σταυρού σήμανσης φαρμακείου επί ιδιωτικού χώρου (241/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΟΣΡΩΗΑ-ΞΘΥ 05/02/2018

Περί έγκρισης αιτήματος για άδεια φόρτωσης-εκφόρτωσης (240/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6Ξ45ΩΗΑ-ΕΙΧ 05/02/2018

Περί αντικατάστασης μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιου του ΔΟΠΠΑΧ

ΑΔΑ: 6Δ9ΑΩΗΑ-ΡΜ2 05/02/2018

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ»

ΑΔΑ: 6ΖΛΩΩΗΑ-590 01/02/2018

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΚ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΕΙΟΥ ΔΕ ΑΥΛΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: ΨΗΔΖΩΗΑ-Τ2Χ 01/02/2018

Περί σύστασης επιτροπής διαπίστωσης βλαβών στο έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»

ΑΔΑ: Ψ9ΠΩΩΗΑ-ΕΦ5 01/02/2018

Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ».

ΑΔΑ: 6ΖΙΖΩΗΑ-Λ2Ε 01/02/2018
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP