Αποφάσεις

«Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο Βελτίωση και Ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης από κόμβο Δάριγκ έως κόμβο Αγίου Στεφάνου (Ι. Κιαπέκου)» (υπ΄ αρ. 23/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)»

ΑΔΑ: ΨΒΣΤΩΗΑ-ΖΝΘ 05/02/2024

«Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο «Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος -ανάπλαση (άξονα) επί των Λεωφ. Βενιζέλου και οδού 28ης Οκτωβρίου» (υπ΄ αρ. 22/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)»

ΑΔΑ: 68ΙΖΩΗΑ-9ΞΣ 05/02/2024

Περί καθορισμού κωδικών Προϋπολογισμού έτους 2024, ως Δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

ΑΔΑ: 66Ζ0ΩΗΑ-0ΟΗ 02/02/2024

Περί ορισμού μελών Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων Καθαριότητας

ΑΔΑ: ΨΚΤ8ΩΗΑ-ΞΣ9 02/02/2024

Περί ορισμού μελών Επιτροπής Τήρησης του Κανονισμού Καθαριότητας

ΑΔΑ: 92ΤΥΩΗΑ-ΓΟ3 02/02/2024

Περί ορισμού μελών Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων Προστίμων Κοινοχρήστων χώρων

ΑΔΑ: ΨΡ40ΩΗΑ-8Μ4 02/02/2024

Περί ορισμού μελών Επιτροπής Τήρησης του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων

ΑΔΑ: ΕΠΕΓΩΗΑ-Ψ60 02/02/2024

Περί ορισμού εκπροσώπου στη μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” για τις γενικές συνελεύσεις

ΑΔΑ: ΨΛ9ΒΩΗΑ-ΕΦΣ 02/02/2024

Περί ορισμού εκπροσώπων (τακτικού – αναπληρωματικού μέλους) για την συγκρότηση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένων Νομού Ευβοίας

ΑΔΑ: 9ΖΚ4ΩΗΑ-ΒΧΗ 02/02/2024

Περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε

ΑΔΑ: 99ΜΗΩΗΑ-ΝΩ5 02/02/2024

Περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Ευβοίας ΑΕ

ΑΔΑ: 6ΙΥΣΩΗΑ-7Ο1 02/02/2024

«Περί ορισμού εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER «Κεντρικής & Βόρειας Ευβοίας»

ΑΔΑ: ΨΙΦΧΩΗΑ-Ζ74 02/02/2024

Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χαλκίδας

ΑΔΑ: 95ΕΩΩΗΑ-ΞΒ2 01/02/2024

Περί ορισμού εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

ΑΔΑ: 6ΔΜΔΩΗΑ-4ΞΔ 01/02/2024

«Περί ορισμού μελών Δημοτικής επιτροπής Παιδείας (έως- 30-6-24)»

ΑΔΑ: Ρ6ΒΜΩΗΑ-ΦΓΚ 30/01/2024
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP