Αποφάσεις

Περί 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020

ΑΔΑ: 6534ΩΗΑ-Μ7Ι 16/03/2020

Περί 1ης (υποχρεωτικής) τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

ΑΔΑ: 6Ψ6ΙΩΗΑ-7ΓΞ 16/03/2020

Περί έγκρισης πρακτικού ορισμού μελών επιτροπών παραλαβής με βάση τον Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α΄ για το έτος 2020

ΑΔΑ: ΨΩΣ0ΩΗΑ-078 12/03/2020

Περί καθορισμού τέλους χρήσης επιπλέον κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα. (υπ. αρ. 38/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 6ΧΓ0ΩΗΑ-9ΘΒ 12/03/2020

Περί έγκρισης 1ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2020 και 1ης επανακατανομής πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2020

ΑΔΑ: ΩΓ3ΘΩΗΑ-39Α 12/03/2020

Περί αποδοχής – Α΄ κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

ΑΔΑ: ΨΔΘΤΩΗΑ-ΙΩ2 17/02/2020

Περί επικαιροποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (υπ. αρ. 5/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: Ψ08ΛΩΗΑ-ΙΔΓ 04/02/2020

Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Χαλκιδέων με το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

ΑΔΑ: 6ΓΙ9ΩΗΑ-4Ξ9 28/01/2020

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ»

ΑΔΑ: ΩΛΛΟΩΗΑ-28Λ 28/01/2020

Περί απόδοσης ποσού 13.200,00 € στην Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

ΑΔΑ: 668ΒΩΗΑ-ΞΥΨ 28/01/2020

Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής για θέματα που αφορούν την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων

ΑΔΑ: 6Δ4ΜΩΗΑ-ΑΛ0 27/01/2020

Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής για θέματα που αφορούν την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε χώρους τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας, για το έτος 2020

ΑΔΑ: ΨΘΛΑΩΗΑ-25Γ 27/01/2020

Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας, τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας, ως πολυσύχναστων ή όχι, για το έτος 2020

ΑΔΑ: ΨΟΩΦΩΗΑ-ΨΧ2 27/01/2020

Περί συμπληρωματικής αποδοχής – κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

ΑΔΑ: 61Ω6ΩΗΑ-Ε26 27/01/2020

Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συνοδά έργα υποδομών – δικτύων νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδος»

ΑΔΑ: 600ΑΩΗΑ-ΘΚ4 23/01/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP