Αποφάσεις

Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Χαλκιδέων έτους 2017

ΑΔΑ: ΩΥΘΘΩΗΑ-ΝΦΥ 16/08/2017

Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση οδών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2017

ΑΔΑ: ΨΒΜ9ΩΗΑ-9ΩΕ 16/08/2017

Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2017

ΑΔΑ: 6ΙΚΠΩΗΑ-2Ρ1 16/08/2017

Περί καθορισμού ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017

ΑΔΑ: 7ΧΙΕΩΗΑ-ΓΜΓ 16/08/2017

Περί καταλογισμού προνοιακών επιδομάτων

ΑΔΑ: 646ΝΩΗΑ-ΘΣ3 16/08/2017

Περί χρηματοδότησης δράσεων διαλογής στην πηγή

ΑΔΑ: Ω2ΤΑΩΗΑ-ΚΝΕ 11/08/2017

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 116/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: 7ΖΝΠΩΗΑ-ΘΑ8 11/08/2017

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 107/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: 722ΚΩΗΑ-ΛΡΣ 11/08/2017

Περί 10ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ

ΑΔΑ: 60ΛΧΩΗΑ-Α2Γ 11/08/2017

Περί έγκρισης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και ΕΦΑ Ευβοίας για την Ένταξη του Υποέργου Αρχαιολογίας με τίτλο “Αρχαιολογικές Εργασίες” στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου (Κύριο Υποέργο) : ”ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”, της Υποβληθείσας Πρότασης στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφ. Στ. Ελλάδας, για Συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο “ Συνοδά Έργα Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΙΦ2ΩΗΑ-ΚΟΡ 11/08/2017

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: 6ΤΑ9ΩΗΑ-73Κ 08/08/2017

Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2017

ΑΔΑ: 6ΚΒΒΩΗΑ-2Ψ8 08/08/2017

Περί διαγραφής χρηματικού ποσού από το χρηματικό κατάλογο Β/73 – Β/74 – Β/68 – Β/69 – Β/75- Β/70 13-3-2012 του τμήματος εσόδων – δημοτικός φόρος 2% και 5%

ΑΔΑ: ΩΤΕΝΩΗΑ-5ΑΝ 08/08/2017

Περί διόρθωσης της επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως αναλώσιμων και ανταλλακτικών για την συντήρηση εργαλείων και ανταλλακτικών του Δήμου

ΑΔΑ: 7ΖΡ6ΩΗΑ-ΛΨ5 07/08/2017

Περί μεταστέγασης 1ου Νηπιαγωγείου Ν. Λαμψάκου

ΑΔΑ: 7ΣΞΥΩΗΑ-5Σ7 07/08/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP