Αποφάσεις

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 163/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2018 του ΔΟΑΠΕΧ

ΑΔΑ: 7ΝΤΥΩΗΑ-ΘΘΡ 13/12/2017

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 18/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΕΠΕΧ Α.Ε. που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΔΑΕΠΕΧ Α. Ε

ΑΔΑ: 65ΩΥΩΗΑ-ΟΩ2 13/12/2017

Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης “ΣΥΝΟΔΑ ΈΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 50097325 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”

ΑΔΑ: 6Α7ΡΩΗΑ-4ΡΔ 12/12/2017

Περί συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3669/2008 για το έργο: « Βελτίωση προσβασιμότητας κέντρου Χαλκίδας»

ΑΔΑ: 6Η8ΞΩΗΑ-ΑΜΤ 12/12/2017

Περί σύστασης επιτροπής διαπίστωσης βλαβών στο έργο: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΑΔΑ: ΩΛΠΟΩΗΑ-9Χ8 12/12/2017

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: ΩΩ1ΦΩΗΑ-ΨΡΤ 12/12/2017

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ / Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: Ω40ΣΩΗΑ-3ΥΑ 12/12/2017

Περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του Έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση α) Ο.Τ. 98 (πρώην πάρκινγκ) και τις οδούς που περικλείουν αυτό, β) τις οδούς που περικλείουν το δικαστικό μέγαρο και γ) τις οδούς Κριεζώτου από Καραμουρτζούνη έως και οδό Φαρμακίδου έως την οδό Λυκόφρονος»

ΑΔΑ: 6ΔΦΝΩΗΑ-ΔΣΩ 12/12/2017

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου:« ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ» του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 7ΔΕΩΩΗΑ-32Φ 12/12/2017

Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης έργων

ΑΔΑ: ΨΒΑΩΩΗΑ-ΤΨΞ 11/12/2017

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ»

ΑΔΑ: 60Μ5ΩΗΑ-ΓΕ7 11/12/2017

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»

ΑΔΑ: ΨΩΡ0ΩΗΑ-ΙΥΖ 11/12/2017

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

ΑΔΑ: 7ΑΨΦΩΗΑ-ΒΡ7 11/12/2017

Περί δεύτερης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ

ΑΔΑ: ΩΒ0ΘΩΗΑ-ΝΡΔ 11/12/2017

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής του έργου με τίτλο: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΔΑ: 687ΘΩΗΑ-ΞΦ5 11/12/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP