Αποφάσεις

Περί αποδοχής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ IV, από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υποβολή Πρότασης & Αίτησης Ένταξης της Πράξης με τίτλο “Βελτίωση προσβασιμότητας Αγροτικής Οδού Τ.Κ. Λουκισίων, Δ.Ε. Ανθηδώνας Δήμου Χαλκιδέων”, για Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».

ΑΔΑ: 644ΙΩΗΑ-23Β 14/08/2018

Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ω65ΩΩΗΑ-ΓΝΧ 14/08/2018

Περί διαγραφής απαιτήσεων κατά του Δήμου

ΑΔΑ: 7ΖΓΑΩΗΑ-ΣΘΛ 14/08/2018

Περί έγκρισης διενέργειας υπηρεσιών –προμηθειών

ΑΔΑ: 7ΥΓΨΩΗΑ-ΜΒ9 14/08/2018

Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ.ετ. 2018 (408/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΩΥΣΚΩΗΑ-ΤΑΘ 14/08/2018

Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής παραχώρησης αδιαθέτων οικοπέδων

ΑΔΑ: 75ΜΖΩΗΑ-ΑΜΒ 14/08/2018

Περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΔΑ: 698ΖΩΗΑ-7Τ3 10/08/2018

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: Ψ4ΞΔΩΗΑ-83Χ 10/08/2018

Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης έργου

ΑΔΑ: Ω1Ε2ΩΗΑ-ΑΤΠ 10/08/2018

Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης υποστήριξης μεταξύ Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και Δήμου Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ω5ΥΑΩΗΑ-ΕΔΔ 10/08/2018

Περί έγκρισης της παραμονής του Δήμου Χαλκιδέων στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των ΟΤΑ (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 4555/2018

ΑΔΑ: ΩΓΞΞΩΗΑ-Θ3Ζ 10/08/2018

Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Χαλκιδέων στη Τακτική Γενική Συνέλευση του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας

ΑΔΑ: 619ΟΩΗΑ-ΟΦΩ 10/08/2018

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 40/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018 του ΔΟΠΠΑΧ

ΑΔΑ: Ω14ΠΩΗΑ-72Γ 10/08/2018

Περί αποδοχής της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολής αίτησης (πρότασης) Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’’

ΑΔΑ: ΨΠΟΝΩΗΑ-Κ2Π 08/08/2018

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΔΑ: ΩΩ2ΟΩΗΑ-ΚΤΟ 02/08/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP