Αποφάσεις

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

ΑΔΑ: 6ΗΝ9ΩΗΑ-ΛΦΓ 12/04/2019

«Περί Αποδοχής της Τροποποίησης Ένταξης της Πράξης “Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων παραλιών Δήμου Χαλκιδέων” με κωδ. ΟΠΣ 5026773 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020”»

ΑΔΑ: 9ΩΜΩΩΗΑ-ΓΗΧ 10/04/2019

«Περί Αποδοχής της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5021484 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”».

ΑΔΑ: Ω7ΤΞΩΗΑ-ΡΣΑ 10/04/2019

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΔΑ: 75ΜΜΩΗΑ-3ΞΡ 08/04/2019

Περί παράτασης προθεσμίας κατασκευής για το έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ”

ΑΔΑ: Ω064ΩΗΑ-ΛΔ3 04/04/2019

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή διατηρητέας οικίας Μιαούλη στα Φύλλα Ευβοίας Δ.Ε.Ληλαντίων»

ΑΔΑ: ΨΞΜ5ΩΗΑ-8Ξ1 04/04/2019

Περί 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε.Ληλαντίων και Δ.Ε. Νέας Αρτάκης στο Δήμο Χαλκιδέων για τα έτη 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)»

ΑΔΑ: ΩΑΔ8ΩΗΑ-Π3Ξ 04/04/2019

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ»

ΑΔΑ: Ω5ΣΨΩΗΑ-ΩΡΘ 04/04/2019

Περί τρόπου εκτέλεσης έργων

ΑΔΑ: ΩΙ70ΩΗΑ-Α79 04/04/2019

Περί συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 για το έργο »Aνάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη »

ΑΔΑ: ΩΓΕ6ΩΗΑ-7ΤΙ 04/04/2019

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: 6ΤΗΦΩΗΑ-ΛΒ4 03/04/2019

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου [6075/15.2.19]

ΑΔΑ: ΩΟ8ΩΩΗΑ-Η4Ρ 03/04/2019

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου [10068/19.3.19]

ΑΔΑ: 96ΤΕΩΗΑ-0ΣΩ 03/04/2019

Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (52/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ7ΘΧΩΗΑ-ΖΡΠ 02/04/2019

Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (51/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΑ9ΤΩΗΑ-ΧΑΠ 02/04/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP