Αποφάσεις

Περί αντικατάστασης γραμματέως στην Επιτροπή Διαβούλευσης (υπ. αρ. 247/19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

ΑΔΑ: ΨΩΦ7ΩΗΑ-Μ41 22/04/2021

Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2020 (υπ. αρ. 65/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΩΔΨΑΩΗΑ-Ε5Λ 22/04/2021

Περί ορισμού εκπροσώπου για τη συγκρότηση Α΄/βάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε. Ευβοίας

ΑΔΑ: 9Κ8ΑΩΗΑ-Γ93 07/04/2021

Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

ΑΔΑ: ΨΚΜ1ΩΗΑ-ΔΕ7 07/04/2021

Περί έγκρισης 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (υπ. αρ. 72/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΨΞ99ΩΗΑ-ΤΚΨ 06/04/2021

Περί αντικατάστασης γραμματέως και ορισμού αναπληρωτή Προέδρου στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων (υπ. αρ. 214/20 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

ΑΔΑ: Ω0ΞΠΩΗΑ-ΩΩΨ 06/04/2021

Περί αποδοχής – Α΄ κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

ΑΔΑ: ΨΨ9ΞΩΗΑ-ΚΡΝ 01/04/2021

Περί έγκρισης 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΔΑ: ΨΛ7ΛΩΗΑ-ΥΝΞ 01/04/2021

Περί παράτασης εργασιών λόγω Covid 19, της μελέτης με τίτλο: Κατάρτιση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ψ44ΤΩΗΑ-ΙΨΞ 01/04/2021

Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης έργων, με ανοικτή διαδικασία

ΑΔΑ: ΨΘΑΦΩΗΑ-17Μ 01/04/2021

Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης έργου, με συνοπτικό διαγωνισμό

ΑΔΑ: Ψ2ΦΕΩΗΑ-ΔΦ1 01/04/2021

Περί Έγκρισης Μελέτης για την Πράξη με τίτλο “Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Χαλκιδέων”

ΑΔΑ: ΩΥΓ3ΩΗΑ-41Α 31/03/2021

Περί Έγκρισης της Μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ Η’ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”

ΑΔΑ: ΩΝΗ6ΩΗΑ-Β6Ο 31/03/2021

Περί Έγκρισης Μελέτης Πρότασης Έργου “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 26ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”»

ΑΔΑ: 6ΘΣΣΩΗΑ-ΝΕΡ 30/03/2021

Περί Έγκρισης Μελέτης Πρότασης Έργου “Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Χαλκιδέων”

ΑΔΑ: ΩΞΟ7ΩΗΑ-ΨΨΓ 30/03/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP