Αποφάσεις

Περί ανάκλησης της με αριθμ. 176/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Χαλκιδέων έτους 2021»

ΑΔΑ: 96ΒΕΩΗΑ-55Π 13/01/2021

Περί ανάκλησης της με αριθμ. 175/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και ψήφισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων Οικ. Έτους 2021

ΑΔΑ: ΩΘ9ΣΩΗΑ-ΞΤΚ 13/01/2021

Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ‘’Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’(Κ.Α. Εσόδου 1322,0021)»

ΑΔΑ: ΨΜΒΧΩΗΑ-2ΜΑ 12/01/2021

Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσα αντιστήριξη για άρση της επικινδυνότητας τμήματος της οδού Στύρων και τμήματος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου»

ΑΔΑ: 65Ι5ΩΗΑ-Κ18 12/01/2021

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝEΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΣΟΥΒΑΛΑ” ΔΟΚΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ»

ΑΔΑ: ΨΗΛΒΩΗΑ-4Δ8 12/01/2021

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)”

ΑΔΑ: ΨΦ1ΑΩΗΑ-ΛΙΩ 12/01/2021

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ

ΑΔΑ: 6ΛΙΗΩΗΑ-ΣΔ1 12/01/2021

Περί έγκρισης χωροθέτησης αντλιοστασίων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων προς Ε.Ε.Λ» (υπ. αρ. 251/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΩΗΗΩΗΑ-Ν3Σ 11/01/2021

Περί έγκρισης -επικαιροποίησης θέσεων υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Χαλκιδέων (υπ. αρ. 245/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΑΜΨΩΗΑ-ΦΩΜ 11/01/2021

Περί έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε.Λ. (υπ. αρ. 156/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 65ΠΧΩΗΑ-ΙΑ3 11/01/2021

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ

ΑΔΑ: ΨΙ7ΕΩΗΑ-ΚΒΙ 05/01/2021

Περί ίδρυσης Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Βασιλικού της Δ.Ε Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 249/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ08ΕΩΗΑ-8ΛΙ 04/01/2021

Περί ίδρυσης Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Δροσιάς της Δ.Ε Ανθηδόνος του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 248/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΙΘΠΩΗΑ-ΧΘΘ 04/01/2021

«Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Χαλκιδέων της 31ης-12-2019»

ΑΔΑ: 6ΤΒΩΩΗΑ-1ΛΟ 18/12/2020

Περί απαλλαγής από την επιβολή Δημοτικού Φόρου – Δημοτικών Τελών και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας των πληγέντων από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020

ΑΔΑ: Ψ5ΞΖΩΗΑ-ΚΛΝ 16/12/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP