Αποφάσεις

«Περί εκλογής μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023″»

ΑΔΑ: Ψ184ΩΗΑ-7ΚΥ 14/01/2022

Περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023″»

ΑΔΑ: ΩΤΝΦΩΗΑ-2ΜΝ 14/01/2022

“Περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023”

ΑΔΑ: 9ΒΘΠΩΗΑ-ΓΚ7 14/01/2022

Περί έγκρισης Κανονισμού Απονομής Τιμών και Διακρίσεων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 63ΩΜΩΗΑ-ΝΨΔ 10/01/2022

«Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για τους Τομείς Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Χαλκιδέων (ΔΟΠΠΑΧ)»

ΑΔΑ: ΨΩΥΖΩΗΑ-74Ζ 03/01/2022

Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για τους Τομείς Αθλητισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χαλκιδέων (ΔΟΑΠΠΕΧ)

ΑΔΑ: 96ΑΖΩΗΑ-3ΜΖ 03/01/2022

τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο ‘’Ολοκλήρωση αναπαλαίωσης μανδρότοιχου κοιμητηρίου Αγίου Ιωάννη’’

ΑΔΑ: 62ΝΡΩΗΑ-1ΕΨ 03/01/2022

Περί τρόπου εκτέλεσης έργων

ΑΔΑ: Ψ41ΣΩΗΑ-7ΧΩ 03/01/2022

«Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Χαλκιδέων της 31ης-12-2020»

ΑΔΑ: 6ΡΣΠΩΗΑ-6ΥΣ 30/12/2021

Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το υπό έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΡΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΘΑΛΑΙΑ») ΣΤΙΣ 8 & 9-8-2020

ΑΔΑ: ΩΣΚΨΩΗΑ-Φ1Ζ 22/12/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος φορτοεκφόρτωσης. (υπ. αρ. 243/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 9Ε05ΩΗΑ-ΙΤΗ 22/12/2021

Περί αιτήματος ομάδας έρευνας και διάσωσης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης διασωστικού οχήματος επί της οδού Βενιζέλου ! στη Νέα Αρτάκη. (υπ. αρ. 232/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ89ΕΩΗΑ-5ΣΘ 22/12/2021

Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής για θέματα που αφορούν την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων

ΑΔΑ: 6ΜΠΡΩΗΑ-1ΓΒ 22/12/2021

Περί ορισμού εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής άρθρου 35 αριθμ. 20 ΓΚΛ που αφορά την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής)

ΑΔΑ: ΨΗΙΥΩΗΑ-ΙΗΥ 22/12/2021

Περί τρόπου εκτέλεσης Επισκευή Συντήρηση και Νέες Κατασκευές Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ψ4Θ8ΩΗΑ-ΟΧΑ 17/12/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP