Αποφάσεις

Περί έγκρισης 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (υπ. αρ. 751/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΨΤ32ΩΗΑ-3ΤΜ 12/01/2023

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ

ΑΔΑ: 6ΜΤ9ΩΗΑ-3Β6 12/01/2023

Περί ορισμού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων»

ΑΔΑ: Ψ7ΘΠΩΗΑ-ΤΙΔ 12/01/2023

Περί αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Καθορισμού και Μεταφοράς κάδων αποκομιδής απορριμμάτων – ανακύκλωσης

ΑΔΑ: Ψ8ΤΒΩΗΑ-5ΨΤ 11/01/2023

Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

ΑΔΑ: ΨΞΟΠΩΗΑ-Λ21 11/01/2023

Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής για θέματα που αφορούν την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε χώρους τοπικής αρμοδιότητας μας

ΑΔΑ: ΨΥΣΔΩΗΑ-ΗΓ6 11/01/2023

Περί παροχής γνώμης για την συμπερίληψη του οικισμού «ΟΝΤΑΘΙ» στη Δ.Ε. Ανθηδόνος του Δήμου Χαλκιδέων στα οριστικά αποτελέσματα της απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2021

ΑΔΑ: 6ΙΜ7ΩΗΑ-ΤΘ9 10/01/2023

«Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Χαλκιδέων της 31ης-12-2021»

ΑΔΑ: Ω58ΡΩΗΑ-Χ3Ζ 03/01/2023

Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Χαλκιδέων έτους 2023

ΑΔΑ: ΨΧΗΟΩΗΑ-64Η 03/01/2023

Περί ψήφισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων Οικ. Έτους 2023

ΑΔΑ: 6ΦΑΚΩΗΑ-Ψ1Ζ 03/01/2023

Περί επιχορήγησης του Λαογραφικού Μουσείου Χαλκίδος

ΑΔΑ: 6ΜΑΧΩΗΑ-Ζ7Ε 30/12/2022

Περί επιχορήγησης της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος

ΑΔΑ: ΨΓΩΝΩΗΑ-9Ω6 30/12/2022

Περί πρόσβασης Υπολόγου για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής σε ήδη ανοιχθέντα Τραπεζικό Λογαριασμό

ΑΔΑ: 66ΓΡΩΗΑ-ΟΟΡ 29/12/2022

Περί έγκρισης 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (υπ. αρ. 741/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 6ΜΛΠΩΗΑ-Ο04 28/12/2022

Περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2022

ΑΔΑ: ΨΙΥ1ΩΗΑ-370 20/12/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP