Αποφάσεις

Περί ορισμού μελών στο Α΄Βαθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων

ΑΔΑ: 689ΝΩΗΑ-8Α4 18/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/689ΝΩΗΑ-8Α4?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού μελών στην επιτροπή ελέγχου των οίκων ανοχής

ΑΔΑ: 6ΘΧΑΩΗΑ-ΛΡΘ 18/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΧΑΩΗΑ-ΛΡΘ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ευβοίας (σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ)

ΑΔΑ: ΩΞΩ8ΩΗΑ-32Γ 18/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΩ8ΩΗΑ-32Γ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού εκπροσώπου με αναπληρωτή στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα

ΑΔΑ: Ω5Χ3ΩΗΑ-Τ12 18/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5Χ3ΩΗΑ-Τ12?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη για την Συμβιβαστική Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών

ΑΔΑ: 656ΠΩΗΑ-ΖΧ7 17/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/656ΠΩΗΑ-ΖΧ7?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού μελών Επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης αχρήστων υλικών του Δήμου

ΑΔΑ: ΩΡΟ2ΩΗΑ-ΜΦΛ 17/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΡΟ2ΩΗΑ-ΜΦΛ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων

ΑΔΑ: Ω5ΜΘΩΗΑ-ΓΚΜ 17/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΜΘΩΗΑ-ΓΚΜ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί σύστασης Εκτιμητικής Επιτροπής για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων δημοτικών εκτάσεων

ΑΔΑ: 7Ν9ΛΩΗΑ-Ν9Ζ 17/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/7Ν9ΛΩΗΑ-Ν9Ζ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού μελών επιτροπής εξώδικου συμβιβασμού οφειλομένων από το σχέδιο πόλης με τις αντίστοιχες αποζημιώσεις του Δήμου

ΑΔΑ: 69ΙΡΩΗΑ-Ε3Β 17/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΙΡΩΗΑ-Ε3Β?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού μελών Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων Καθαριότητας

ΑΔΑ: 6ΟΩΓΩΗΑ-6Θ2 15/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΩΓΩΗΑ-6Θ2?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού μελών Επιτροπής Καθορισμού και Μεταφοράς κάδων αποκομιδής απορριμμάτων-ανακύκλωσης

ΑΔΑ: 97ΦΝΩΗΑ-ΤΛΝ 15/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/97ΦΝΩΗΑ-ΤΛΝ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού μελών Επιτροπής Τήρησης του Κανονισμού Καθαριότητας

ΑΔΑ: ΩΦΒΘΩΗΑ-5ΩΟ 15/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΒΘΩΗΑ-5ΩΟ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού μελών Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων Προστίμων Κοινοχρήστων χώρων

ΑΔΑ: 7ΧΑΑΩΗΑ-9ΦΧ 15/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΧΑΑΩΗΑ-9ΦΧ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού μελών Επιτροπής Τήρησης του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων

ΑΔΑ: 66ΟΛΩΗΑ-Ν1Σ 15/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΟΛΩΗΑ-Ν1Σ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί παραχώρησης των παρακείμενων οδών του Πάρκου Ελευθερίας για χώρο εξέτασης υποψήφιων οδηγών (υπ. αρ. 101/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ω3ΓΓΩΗΑ-Π0Η 15/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3ΓΓΩΗΑ-Π0Η?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP