Αποφάσεις

Περί «Θεσμικής Αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και του Δήμου Ρηγίου Καλαβρίας της Ιταλίας»

ΑΔΑ: ΨΜΨΤΩΗΑ-5Δ6 10/06/2022

Περί έγκρισης φακέλου δημόσιας σύμβασης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων της μελέτης με τίτλο : « ΜΕΛΕΤH ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ -ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

ΑΔΑ: 6ΖΛΕΩΗΑ-ΩΩΧ 07/06/2022

Περί Καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στη Συνοικία Ε

ΑΔΑ: ΨΨ76ΩΗΑ-1ΑΙ 06/06/2022

Περί Καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στη Συνοικία Α

ΑΔΑ: 9943ΩΗΑ-ΧΟΜ 06/06/2022

Περί διενέργειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας και ορισμού επιτροπών εμποροπανήγυρης για το έτος 2022

ΑΔΑ: ΩΝ57ΩΗΑ-ΘΤ7 06/06/2022

Περί αποδοχής Δακοκτονίας έτους 2022

ΑΔΑ: ΨΨ4ΒΩΗΑ-ΡΦΚ 06/06/2022

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΔ89ΩΗΑ-Θ2Β 03/06/2022

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΖ6ΖΩΗΑ-ΑΩΓ 03/06/2022

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΣΜΕΩΗΑ-ΦΚΡ 03/06/2022

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΜΜ2ΩΗΑ-Δ3Τ 03/06/2022

Περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μετά από αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης ακινήτου σε οικοδομικό τετράγωνο προβλεπόμενο για τη διαμόρφωση πλατείας στη συνοικία Η΄ της Χαλκίδας (υπ. αρ. 261/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ9ΧΟΩΗΑ-ΙΓΗ 02/06/2022

Περί αποδοχής – Β΄ κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

ΑΔΑ: 64ΤΠΩΗΑ-Ω50 01/06/2022

Περί έγκρισης της υπ.αρ. 42/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση αιθουσών του Γυμνασίου Κανήθου

ΑΔΑ: ΡΨΘΧΩΗΑ-4ΔΜ 01/06/2022

Περί έγκρισης του Οριστικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Χαλκιδέων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 51/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΡΨ6ΙΩΗΑ-7Η4 01/06/2022

Περί απομάκρυνσης περιπτέρου στη Νέα Λάμψακο (υπ. αρ. 35/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΦ9ΕΩΗΑ-ΞΤΓ 01/06/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP