Αποφάσεις

Περί ψήφισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων Οικ. Έτους 2020

ΑΔΑ: 9Ω8ΠΩΗΑ-1ΩΣ 29/11/2019

«Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 490 & 490Α στη συνοικία Ε Χαλκίδας, για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακίνητου, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αρ. 242/2013 δικαστική απόφαση. (υπ. αρ.103/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)»

ΑΔΑ: 61ΥΑΩΗΑ-ΛΓΩ 26/11/2019

Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου Χαλκιδέων για Ανανέωση Συμβάσεων Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο” και Υποέργου 1 αυτής, με Κωδ. (MIS) ΟΠΣ 5000973 του Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020

ΑΔΑ: 66Μ0ΩΗΑ-ΖΞΧ 13/11/2019

Περί ΄Έγκρισης Πρόσληψης Προσωπικού στο πλαίσιο Υλοποίησης της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο” και του Υποέργου 1 αυτής, με Κωδ. (MIS) ΟΠΣ 5000973 στο Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020»

ΑΔΑ: 6ΓΨ0ΩΗΑ-ΧΣΥ 13/11/2019

Περί τροποποίησης της με αριθ. 289/2018 Απόφασης Δ.Σ. Δήμου Χαλκιδέων για την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Χαλκιδέων προς υλοποίηση του έργου με τίτλο “Βελτίωση προσβασιμότητας Αγροτικής Οδού Τ.Κ. Λουκισίων, Δ.Ε. Ανθηδώνας Δήμου Χαλκιδέων”, ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, του Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΔΑ: ΩΜΓΠΩΗΑ-1ΓΘ 13/11/2019

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε ΑΥΛΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: ΩΘ7ΨΩΗΑ-65Ι 12/11/2019

Περί ορισμού διαχειριστών σε λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς

ΑΔΑ: ΩΗ9ΡΩΗΑ-Χ4Ι 08/11/2019

Περί πρότασης για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Δροσιάς Δ.Ε. Ανθηδώνας Δ. Χαλκιδέων, με τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου (πεζόδρομου) σε οικοδομικό τετράγωνο της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Δροσιάς (υπ. αρ. 164/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ6Α4ΩΗΑ-Κ9Ρ 08/11/2019

Περί έγκρισης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε υπόλογο χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

ΑΔΑ: 6ΚΙΑΩΗΑ-Ο5Κ 08/11/2019

Περί τροποποίησης της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης των οδών με αρ. 305Β, 316, 324Β, 323, 320Β που περιλαμβάνονται στην Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής 1/2015 της Συνοικίας “Ε” του Δήμου Χαλκιδέων μεταξύ των Ο.Τ. Β2012, Β2021, Β2022 & Β2023 (υπ. αρ. 166/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΒ7ΠΩΗΑ-ΗΦ4 07/11/2019

Περί 2ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό Έτος 2019

ΑΔΑ: ΩΥΝΛΩΗΑ-Ι8Λ 07/11/2019

Περί 11ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2019»(υπ. αρ. 276 /2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΩΗΣΤΩΗΑ-ΨΜ6 06/11/2019

Περί 11ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2019»(υπ. αρ. 276 /2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: Ω70ΗΩΗΑ-ΦΡ8 06/11/2019

Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στα πλαίσια κατασκευής του έργου: <FTTΗ A/K ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (υπ. αρ. 158/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΨΛΚΩΗΑ-Θ4Γ 05/11/2019

Περί απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένου περιπτέρου στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης (υπ. αρ. 163/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6Θ9ΧΩΗΑ-ΤΘΓ 05/11/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP