Αποφάσεις

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 235/17 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ που αφορά την έγκριση αιτήματος παραχώρησης γεωτεμαχίου από Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΙΣΙΩΗΑ-53Χ 20/10/2017

Περί έγκρισης πρακτικού εκτιμητικής επιτροπής για την εκτίμηση ακινήτων του άρθρου 7. παρ. 1 του ΠΔ 270/81

ΑΔΑ: ΩΦ2ΑΩΗΑ-Τ1Σ 20/10/2017

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 60/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Ετ. 2017 του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ

ΑΔΑ: ΩΙΤΩΩΗΑ-ΘΜΣ 20/10/2017

Περί έγκρισης υπογειοποίησης κάδων στην πλατεία Αγ. Νικολάου Χαλκίδας. (208/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ6ΔΒΩΗΑ-ΗΗ4 19/10/2017

Περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες περί μείωσης δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες για το έτος 2017

ΑΔΑ: ΩΝΠ7ΩΗΑ-9Ε0 19/10/2017

Περί τοποθέτησης φωτεινού σηματοδότη στη Δ.Κ. Βαθέως Αυλίδας. (207/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΘΟΚΩΗΑ-Ψ1Μ 19/10/2017

Περί έγκρισης υψομετρικής μελέτης πέριξ του Ο.Τ. 529 του σχεδίου πόλεως Συνοικίας Δ του Δήμου Χαλκιδέων (201/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΝΣ9ΩΗΑ-87Ζ 19/10/2017

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΑΔΑ: 6ΝΤΑΩΗΑ-ΥΨΑ 19/10/2017

Περί αποδοχής Πρόσκλησης με Κωδ. στο ΟΠΣΑΑ:4.3.4/ΕΥΔΠ_88 (1η), από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΠΣτΕ (Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) και Υποβολή Πρότασης για Συγχρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο “Βελτίωση προσβασιμότητας Αγροτικής Οδού Τ.Κ. Λουκισίων, Δ.Ε. Ανθηδώνας Δήμου Χαλκιδέων” από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. του Π.Α.Α. 2014-2020

ΑΔΑ: 6ΩΖΕΩΗΑ-8ΤΦ 19/10/2017

Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (206/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ω3ΤΩΩΗΑ-694 18/10/2017

Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (195/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΜ5ΧΩΗΑ-ΤΡΖ 18/10/2017

Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (194/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΧ4ΙΩΗΑ-ΜΜΙ 18/10/2017

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 6ΖΩΣΩΗΑ-295 18/10/2017

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

ΑΔΑ: 6ΓΚ6ΩΗΑ-ΙΨΑ 18/10/2017

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΨΛ1ΟΩΗΑ-2ΩΦ 18/10/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP