Αποφάσεις

Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή του ως Προέδρου και δυο δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών του Α’ Βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων για το έτος 2018

ΑΔΑ: ΩΑ09ΩΗΑ-ΔΣΞ 26/04/2018

Περί Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για Ανανέωση Συμβάσεων του Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Χαλκιδέων στο πλαίσιο της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης : «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Χαλκιδέων» με Κωδ. (MIS) ΟΠΣ 5000973 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

ΑΔΑ: ΩΗΡΥΩΗΑ-ΓΟ5 26/04/2018

Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης εργασιών

ΑΔΑ: ΩΠ8ΚΩΗΑ-ΨΚΡ 11/04/2018

Περί διαγραφής χρηματικού ποσού από τον χρηματικό κατάλογο 2662/31-03-2018 του Τμήματος Εσόδων-Κοινόχρηστοι χώροι»

ΑΔΑ: ΩΤΥΦΩΗΑ-ΓΑΣ 11/04/2018

Περί οριστικοποίησης της τιμής ζώνης στην περιοχή Λουκισίων Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνος

ΑΔΑ: Ω7ΑΒΩΗΑ-2ΦΟ 11/04/2018

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: 6Α53ΩΗΑ-ΛΒΦ 11/04/2018

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 5653,5812,6012, 6192/2018)

ΑΔΑ: 61ΝΓΩΗΑ-Ζ8Λ 03/04/2018

Περί έγκρισης υπ. αρ. 3/2018 πρακτικού της επιτροπής εκποίησης ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΠΗΣΩΗΑ-ΡΥΩ 03/04/2018

Περί έγκρισης υπ. αρ. 4/2018 πρακτικού της επιτροπής εκποίησης ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΓΜΩΩΗΑ-Σ6Υ 03/04/2018

Περί μείωσης μισθώματος της εταιρείας «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΡΕΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΑΔΑ: ΩΜΕΧΩΗΑ-ΨΟ9 03/04/2018

Περί παράτασης επαγγελματικής μίσθωσης στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης

ΑΔΑ: 7ΖΠ0ΩΗΑ-ΡΩΙ 03/04/2018

Ακύρωση των υπ’ αριθ. 43/2018 & 80/2018 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και περί 2ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) του προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018 (156/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΑΔΑ: 7ΣΥΒΩΗΑ-ΠΤ9 02/04/2018

Περί 1ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2018 και 1ης επανακατανομής πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε.. στο οικονομικό έτος 2018

ΑΔΑ: ΩΣ00ΩΗΑ-ΦΚ4 29/03/2018

Περί λήψης μέτρων οδικής ασφάλειας (62/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 7Ν31ΩΗΑ-Ζ5Ξ 29/03/2018

Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (6018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΝΨΒΩΗΑ-8ΛΠ 29/03/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP